ติดต่อเจ้าหน้าที่ขายประจำภาค
หมวดหมู่สินค้า

ติดต่อเจ้าหน้าที่ขายประจำภาค


 • นายธิติทัศน์   ธนัชนนท์เดชน์  รักษาการหัวหน้าส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง 099-2625391
   
  ภาคกลาง และตะวันออก "กตภ.1" (เบอร์ภายใน 512,513)
   
  รายชื่อเจ้าหน้าที่ จังหวัดที่ดูแล รวมจังหวัด รวมเขตการศึกษา เบอร์มือถือ
  นางสุดารัตน์ บุตรโท หัวหน้ากลุ่มงานการตลาด(สนับสนุนทุกจังหวัด)    081-6535549
  นางสาว สมใจ สิริพงศาธร
  สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี
  นครนายก, สระแก้ว, ปราจีนบุรี
  6 11 086-5199975
  นางปภาดา  สาริอาภรณ์
  (เจ้าหน้าที่รายปี)
  ราชบุรี, นครปฐม, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร
  นนทบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสงคราม
  8 16 085-8324908
  น.ส.พรยุพา  อันประยูร
  (เจ้าหน้าที่รายปี)
  ชัยนาท, อุทัยธานี, ลพบุรี, สิงห์บุรี
  สุพรรณบุรี, อ่างทอง
  6 10 092-9595606
  นายสมบัติ พิมพาภรณ์
  (เจ้าหน้าที่รายปี)
  สมุทรปราการ, ระยอง, จันทบุรี, ตราด
  ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา
  6 13 092-6720762
  น.ส.ศรัญญา  เหลืองเจริญชัย
  (เจ้าหน้าที่รายปี)
  งานเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง,ใบเสนอราคา,
  ใบมอบอำนาจ,  ทะเบียนภาคกลาง
  4 ภาค   094-5521768
  รวม 26 50  

   
   

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ " กตภ.2"( เบอร์ภายใน 516 )
   
  รายชื่อเจ้าหน้าที่ จังหวัดที่ดูแล รวมจังหวัด รวมเขตการศึกษา เบอร์มือถือ
  นางกนกวรรณ วรรณเกื้อ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดภูมิภาค 2(สนับสนุนทุกจังหวัด)    086-6272325
  นายสะอาด  ภิรมย์ดี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนทุกจังหวัด
  (ดูแล อุดรธานี,นครพนม,ขอนแก่น)
  3   089-1152501
  นายเสถียร  ธิมาชัย ยโสธร, ร้อยเอ็ด,  มุกดาหาร, มหาสารคาม
  อำนาจเจริญ,กาฬสินธุ์
  6   089-2321923
  น.ส.รุ่งนภา  วงษ์จันทรา สุรินทร์ ,ศรีสะเกษ,  บุรีรัมย์,อุบลราชธานี 4   081-4496138
  นางอิสรีย์  ศรีสุวรรณ นครราชสีมา,  เลย, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ 4   098-8791744
  น.ส.วรรณภา  บุญมั่น สกลนคร,หนองคาย,บึงกาฬ 3   087-9657311
  น.ส.วรรณพร  จาดอุไร ดูแลรับผิดชอบงานทะเบียน,รับ-ส่งงานของภาค     081-1107020
  รวม 20    
   

   
   
   

  ภาคใต้  "กตส.1" ( เบอร์ภายใน 518, 520 )
   
  รายชื่อเจ้าหน้าที่ จังหวัดที่ดูแล รวมจังหวัด รวมเขตการศึกษา เบอร์มือถือ
  นายธนพล  พรมเทศ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดค้าส่ง 1(สนับสนุนทุกจังหวัด)
  (ดูแล กระบี่,พังงา,ภูเก็ต,ตรัง)
  4   081-3085709
  นายโอบภัทร์  ช้างชนะ ยโสธร, ร้อยเอ็ด,  มุกดาหาร, มหาสารคาม
  อำนาจเจริญ,กาฬสินธุ์
  6   089-2321923
  นายกฤตยชญ์  เลิศทรัพย์ นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์ธานี 2   086-3919629
  น.ส.ปาณิสรา จารุจารีต ชุมพร,ระนอง(งานทะเบียนประจำภาคใต้) 2   088-2467374
  รวม 14    
   
   
   

  ภาคเหนือ  "กตส.2" ( เบอร์ภายใน 521 )
   
  รายชื่อเจ้าหน้าที่ จังหวัดที่ดูแล รวมจังหวัด รวมเขตการศึกษา เบอร์มือถือ
  นาย ธีระพันธ์ ตันยา หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดค้าส่ง 2 (สนับสนุนทุกจังหวัด)   081-9843635
  นายกิตติ  ปานรักษา เชียงใหม่  , ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน 4   089-1179506
  นายอำนาจ วงศ์รัชเรนทร อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์,สุโขทัย 4   089-1086133
  นางนฤมล สะสมทรัพย์  ตาก, นครสวรรค์, กำแพงเพชร,พิจิตร 4   090-9830621
  น.ส.วรรณวิภา ผดุงเขตร์ เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน 4   092-8138301
  นางรำไพ  อุดรทิพย์ งานทะเบียนการขาย และทะเบียนภาค     085-1345231
  รวม 16    
   
   
   
  งานเอกสารค้าส่ง(ร้านค้า)" กอส." เบอร์ภายใน 515, 511
   
  รายชื่อเจ้าหน้าที่ จังหวัดที่ดูแล เจ้าหน้าที่ เบอร์มือถือ
  น.ส.ธัญชนก  พรหมมณี หัวหน้ากลุ่มงานเอกสารค้าส่งดูแลออกเอกสารการขายศูนย์กระจาย  ประจำ 089-9646186
  นางทศชลัยย์ ลายเงิน เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเอกสารภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำ 080-0853968
  น.ส.จิราพัชร อาทะวงศ์ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำ 087-0009958
  นาง พีฌานิกา สำฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำ 085-3693748
  น.ส.ชัญญาพร  เกิดอยู่ เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเอกสารภาคกลาง,ภาคใต้,ปริมณฑล ประจำ  
  น.ส.ศศฤทัย เนตรนิยม เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารภาคกลาง,ภาคใต้,ปริมณฑล ประจำ 088-6191501
  นาง เกษมณี  โรจธนกรกุลเดช คีย์เอกสารภาคกลาง,ภาคใต้,ปริมณฑล ประจำ  
  น.ส.จิตรารจิส วนานุกัณฑ์ คีย์เอกสารภาคเหนือ รายปี 086-3842247
  น.ส.วีนัสนันท์  อนันตทิพยเมธี คีย์เอกสารภาคกลาง รายปี 086-3842247
  น.ส.อรจิรา บุญโกย ทำเอกสารใบกำกับภาษี 4 ภาค ส่งเอกสารจัดส่ง,คลัง1,คลัง 2 บัญชีลูกหนี้ รายปี 086-3842247
   
   
  งานเอกสารภูมิภาค(หน่วยงานราชการ)" กอภ." เบอร์ภายใน 514, 517
   
  รายชื่อเจ้าหน้าที่ จังหวัดที่ดูแล เจ้าหน้าที่ เบอร์มือถือ
  นาง พรพัชชลัยย์  ภู่อร่าม หัวหน้ากลุ่มงานเอกสารภูมิภาค (หน่วยงานราชการ)
  ตรวจสอบเอกสารการขายภาคเหนือ
  ตรวจสอบเอกสารหลังการขาย (ทุกจังหวัด)
  ประจำ 086-3555619
  น.ส.วิมล  วิริยตระกูลชัย ออกเอกสารการขาย(USER) ภาคเหนือและภาคใต้ ประสานงาน
  กับคลังสินค้า
  ประจำ 091-7402811
  น.ส.ดวงกมล กุลประชีพ ออกเอกสารการขาย(USER) ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ประสานงานกับคลังสินค้า
  รายปี 098-2652050
  นาง ศศิธร  พวงมณี ตรวจสอบเอกสารการขายภาคใต้และภาคกลาง ประจำ 085-0229577
  นาง อมรรัตน์  พวงมณี ตรวจสอบเอกสารการขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำ 099-4479066
  นาง พรทิพย์  เรืองบุรพ งานทะเบียน ภาคเหนือและภาคใต้  รายงานการออกใบกำกับภาษี
  และส่งเรื่องคืนบัญชี
  ประจำ 089-6645829
  นาง พรประภา  คำแปลง งานทะเบียน ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  รายงานการออกใบกำกับภาษี และส่งเรื่องคืนบัญชี
  รายปี 089-4619496