ศูนย์กระจายสินค้า องค์การค้าของ สกสค.
หมวดหมู่สินค้า

ศูนย์กระจายสินค้า องค์การค้าของ สกสค.

Wednesday 26th October 2016

รายชื่อศูนย์กระจายสินค้าขององค์การค้าของ สกสค. 

ภาคกลาง
ลำดับที่ รายชื่อ จังหวัด ที่อยู่ โทรศัพท์
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษานานาภัณฑ์

นนทบุรี 99/77-78 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
0-2960-7595
2 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ (รังสิต) จำกัด ปทุมธานี

99-99/1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

0-2959-0550-2
3

บริษัท สหไทยครีเอชั่นบุ๊คส์เซ็นเตอร์ จำกัด

สมุทรสาคร 48/114  หมู่ 1  ถนนเอกชัย  ตำบลคอกกระบือ  
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
0-3449-4962
4 บริษัท ไทยเสรีบุ๊ค จำกัด (สาขาที่ 1) นครปฐม 72/50-51 ถนนหลังพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
0-3421-7152-3
5 ร้านสุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่ สุพรรณบุรี 38/9 ถนนนางแว่นแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
0-3543-1260
6 ร้านศึกษาภัณฑ์สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 244 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
0-3550-1420
7 ร้านนิติสาส์น ระยอง 005-007 ถนนป่าประดู่ ตำบลท่าประดู่
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
0-3861-4320
8 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด พระนครศรีอยุธยา ค.5/73-4 ถนนนเรศวร ตำบลหอรัตนไชย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
0-3521-1277
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์หนังสือยินดี สระบุรี 36-38-40-42 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตำบลหนองแค
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
0-3637-1725
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช ชลบุรี 695/47-50 ถนนสุรชัย ตำบลมะขามหย่ง
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
0-3827-7761-3
11 ร้านมนูญพานิช นครนายก ข/3 003/5-6 ถนนพาณิชย์เจริญ ตำบลนครนายก
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
0-3731-1240

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับที่ รายชื่อ จังหวัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 บริษัท บิ๊กบุ๊ค (101) จำกัด ร้อยเอ็ด 53/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง               
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
0-4351-1770
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตกเซ้งเครื่องเขียน กาฬสินธุ์ 7/10, 7/16 ถนนทุ่งศรีเมือง ตำบลกาฬสินธ์ุ  อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธู์ 46000
0-4382-0493
3 ร้านวิทยาคาร อุบลราชธานี 54/58 ถนนอุปราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
0-4524-3697
4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลวิทยา ศรีสะเกษ 1492/1-3 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
0-4561-2222
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมวิทยานครราชสีมา นครราชสีมา 277,279 ถนนยมราช ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
0-4425-9604-7
6 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศึกษาภัณฑ์ นครราชสีมา นครราชสีมา 183 ถนนไชยณรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
0-4425-8018
7 บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด ขอนแก่น 12/57 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
0-4332-8190

ภาคเหนือ

ลำดับที่ รายชื่อ จังหวัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพูนศึกษา (2009) ตาก 229 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก      
63000
0-5554-1797
2 ร้านนครสาส์น (ฮกเซ่งอั้ว) สุโขทัย 170-172 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย 64000
0-5561-1353
3 บริษัท เรียนดี จำกัด นครสวรรค์ 39,41,43 ถนนเวสสุวรรณ ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
0-5622-1704
4 บริษัท มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด เชียงราย 630 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
0-5360-1525
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหนังสือ เชียงราย 8 หมู่ 15 ถนนพิศาล ตำบลเวียง
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
0-5379-6100
6 ร้านรักษ์กมน ลำปาง 355/15 ถนนฉัตรไชย ตำบลสวนดอก
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
0-5432-2776
7 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จำกัด เชียงใหม่ 151 หมู่ 3 ตำบลสันกลาง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
0-5396-0222

ภาคใต้

ลำดับที่ รายชื่อ จังหวัด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตานีบุ๊คส์ ปัตตานี 23-27 ถนนพิพิธ ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง               
จังหวัดปัตตานี 94000
0-7333-6708
2 บริษัท สิริปัตตานี (2015) จำกัด ปัตตานี 69,71 ถนนอุดมวิถี ตำบลอาเนาะรู  อำเภอเมือง
จังหวัดป้ตตานี 94000
0-7333-4898
3 บริษัท ศูนย์หนังสือพัทลุง จำกัด พัทลุง 503 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
0-7462-1243
4

บริษัท เพลินอักษร บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด 
(ร้านนายอินทร์หาดใหญ่)

สงขลา 3-7 ซอยหาดใหญ่ซิตี้ ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
0-7435-4274
5 บริษัท เส้งโหภูเก็ต จำกัด สาขาหาดใหญ่ สงขลา 43/160 หมู่ 6 ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงชลา 90100
0-7424-8224
6 บริษัท เส้งโหภูเก็ต จำกัด สาขานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2083/1 ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
0-7531-1150

รายชื่อจังหวัด Free Zone
 
ภาคกลางและตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออเฉียงหนือ ภาคใต้
สมุทรปราการ แม่ฮ่องสอน ชัยภูมิ ชุมพร
เพชรบรี ลำพูน หนองบัวลำภู ระนอง
ประจวบคีรีขันธ์ น่าน เลย พังงา
ราชบุรี แพร่ สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี
กาญจนบุรี อุตรดิตถ์ บุรีรัมย์ ยะลา
ชั้ยนาท พิษณุโลก อำนาจเจริญ ตรัง
สิงห์บุรี พิจิตร มุกดาหาร กระบี่
อุทัยธานี เพชรบูรณ์ นครพนม  
ลพบุรี กำแพงเพชร สกลนคร  
สระแก้ว   บึงกาฬ  
ฉะเชิงเทรา   หนองคาย  
จันทบุรี   อุดรธานี  
ตราด   ยโสธร  
    มหาสารคาม