ดาวน์โหลด


กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสั่งซื้อและแผนการสอนที่ท่านต้องการ


หนังสือเรียน
หนังสือห้องสมุด 

            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดระดับปฐมวัย
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดสารานุกรมรัฐธรรมนูญการเมือง การปกครอง และกฎหมาย Update! 24 ธ.ค. 56
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดตามหนังสืองานแปลของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ Update! 24 ธ.ค. 56
            ใบสั่งซื้อหนังสือซื้อหนังสือห้องสมุดหนังสือดีที่เด็กควรอ่าน หนังสือเสริมความรู้ และหนังสืออ่านนอกเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานให้เป็นหนังสือดีเด่น
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดตามโครงการ 3 D
            ใบสั่งซื้อหนังสือชุดหัดคิด หัดเขียน หัดอ่าน
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดส่งเสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดหนังสือส่งเสริมความรู้ด้านการเมือง การปกครอง และกฎหมาย
            ใบสั่งซื้อหนังสือคู่มือครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และหนังสือความรู้ตำรา/ทฤษฎีทางวิชาการ เทคนิคการเรียนการสอน ฯลฯ
            ใบสั่งซื้อหนังสือโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2554
            บรรณานิทัศน์หนังสือห้องสมุดโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครประจำปี2554
            ใบสั่งซื้อหนังสือที่ผ่านการคัดเลือก กรุงเทพฯ ปี 2555-2556   NEW! 5 เม.ย.56
            ใบสั่งซื้อโปรโมชั่นหนังสือชุดวัฒนธรรม New 11 มี.ค. 57
            ใบสั่งซื้อหนังสืออ่านนอกเวลา New 24 มี.ค. 57
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด หนังสือสำนักพิมพ์อื่นๆ Update 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดภาษาไทย Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดการ์ตูน 4 สี่ Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดมัธยม Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดประถม Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดอ้างอิง Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดสาส์นสมเด็จ Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดสภาวิจัย Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดความรู้ไทย Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดวัฒนธรรม Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดการ์ตูนเล่มเล็ก Update! 11 ก.ย. 60
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดพระยาอนุมานราชธน Update! 1 ก.ย. 59
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ร่วมค้า Update! 4 มิ.ย. 61
           
 
  แบบพิมพ์

แบบพิมพ์/คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์
ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ Update! 25 ก.พ. 59
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
โปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1-8 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 พัฒนาโดย อ.เอกลักษณ์ ทิมทอง
ตัวอย่างแบบพิมพ์ ปพ.1 โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการกรอกแบบพิมพ์ ปพ.1 ป.(ปรับปรุง 2555 แบบใช้กับคอมพิวเตอร์) New! 12 มี.ค. 56
วิธีการกรอกแบบพิมพ์ ปพ.1 : บ (ปรับปรุง 2555 แบบใช้กับคอมพิวเตอร์) New! 12 มี.ค. 56
วิธีการกรอกแบบพิมพ์ ปพ.1 : พ (ปรับปรุง 2555 แบบใช้กับคอมพิวเตอร์) New! 12 มี.ค. 56
(หมายเหตุ สามารถใช้กับฉบับ 2551 ได้)
 

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
            ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และภาพประกอบการสอนสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา Update! 28 ก.พ. 62
            ใบสั่งซื้อรายการสินค้าตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น Update! 28 ก.พ. 62
            ใบสั่งซื้อรายการสินค้าตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุุ่มวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย Update! 28 ธ.ค. 61
            ใบสั่งซื้อรายการสินค้าตามสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย Update! 28 ธ.ค. 61
            ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ผลิตโดย อค. Update! 11 ก.ย. 60
            ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ผลิตโดย อค. Update! 11 ก.ย. 60
            ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์ Update! 8 มี.ค. 59
            ใบสั่งซื้อสื่อสารเคมี ที่ผลิตโดย อค. Update! 7 มิ.ย. 58
            ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ผลิตโดย อค. Update! 11 ก.ย. 58
            แผ่นพับอุปกรณ์คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา Update! 10 มี.ค. 59
            ใบสั่งซื้อชุดกิจกรรมSTEM (ภาคเรียนที่ 1) Update! 9 พ.ค. 60
            ใบสั่งซื้อชุดกิจกรรมSTEM (ภาคเรียนที่ 2) Update! 9 พ.ค. 60
 
 
เครื่องแบบนักเรียนและเสื้อกาวน์

เครื่องใช้นักเรียน
 

ธงประจำกอง
 

เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
 
 

ครุภัณฑ์ (ห้องวิทยาศาสตร์และห้องสมุด)
 


    แผนการสอนรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

        แผนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 
         แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 
         แผนการสอนพระพุทธศาสนา ป.1-ป.6 
         แผนการสอนภาษาไทย ป.1-ป.6 
         แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 
         แผนการสอนหน้าที่พลเมือง ป.1-ป.6
        แผนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ ป.1-ป.6