บรรทัดฐานภาษาไทย

บรรทัดฐานภาษาไทย
หนังสืออุเทศภาษาไทย ชุด บรรทัดฐานภาษาไทย เรียบเรียงและจัดทำให้เป็นหนังสือค้นคว้าอ้างอิงสำหรับครู นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ในการนำไปใช้เป็นบรรทัดฐานทางภาษาไทยต่อไป

บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1 

ระบบเสียง อักษรไทย การอ่านคำ การเขียนสะกดคำ

เนื้อหาว่าด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา หลักการใช้ภาษา ไตรยางศ์ 
การผันวรรณยุกต์ 
การอ่านคำและการเขียนสะกดคำ เป็นต้น

จำนวน 170 หน้า 
ราคา 75 บาท

บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2

คำ การสร้างคำและการยืมคำ 

เนื้อหาว่าด้วย การเรียนรู้เรื่องของคำ การสร้างคำในภาษาไทย เช่น
คำประสม คำสมาส คำซ้อน และการยืมคำในภาษาไทย

จำนานหน้า 320 หน้า
ราคา 163 บาท


บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 3

ชนิดของคำ วลี ประโยคและสัมพันธสาร

เนื้อหาว่าด้วย ความรู้เกี่ยวกับชนิดของคำ การใช้คำ วลี ประโยค
ในลักษณะต่างๆ และสัมพันธสาร เป็นต้น

จำนวนหน้า 162 หน้า 
ราคา 80 บาท


บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4

วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย 

เนื้อหาว่าด้วย ความรู้เกี่ยวภาษาไทย วัฒนธรรม ภาษาถิ่น ราชาศัพท์ 
ภาษา
เฉพาะกิจ ภาษากับความเชื่อ ประเพณีกรรม การเล่นในสังคมไทย 

จำนวนหน้า 172 หน้า
ราคา 77 บาท

บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 5

กระบวนการคิดและการเขียนร้อยแก้ว

เนื้อหาว่าด้วย ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการความคิด การใช้ภาษาในงานเขียนต่างๆ เช่น การเขียนเรียงความ การเขียนบันทึก การเขียนรายงาน
การประชุม การเขียนจดหมายราชการ จดหมายธุรกิจ รวมทั้งการเขียนประชาสัมพันธ์ โฆษณา และประกาศ

จำนวนหน้า 210 หน้า
ราคา 88 บาท