หนังสือชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

หนังสือชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

หนังสือชุดนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กวาง เต่า นกกระเต็น

กล่าวถึงกวาง เต่า นกกระเต็น เป็นเพื่อนรักกัน วันหนึ่งกวางติดบ่วงนายพราน นกกระเต็นมา
ช่วยเหลือ
โดยถ่วงเวลานายพรานเอาไว้ ขณะที่เต่าช่วยกัดบ่วง กวางหนีไปได้ แต่นายพราน
จับเต่าไว้แทนกวาง 
นกกระเต็นจึงใช้อุบายช่วยเหลือ

คติธรรม การช่วยเหลือเกื้อกูลมิตรในยามทุกข์นำสันติสุขมาให้

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 24 บาท

กาละโมบ

กล่าวถึงกาตัวหนึ่งใช้อุบายเป็นมิตรกับนกพิราบ เพื่่อคอยแอบกินอาหารจากครอบครัวของบ้านเศรษฐี 
และด้วยความโลภมันจึงต้องพบกับจุดจบอย่างน่าสงสาร

คติธรรม ความไม่ซื่อสัตย์เป็นเหตุแห่งความหายนะ

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 24 บาท

ครุฑกับนาค

กล่าวถึงพวกครุฑมักจับพวกนาคเป็นอาหาร ต่อมาพวกนาคคิดวิธีที่จะไม่ให้พวกตนตกเป็นเหยื่อ
ได้สำเร็จ พวกครุฑจึงขอความช่วยเหลือชีเปลือยให้สืบความลับพวกนาค

คติธรรม การพูดโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบนำภัยพิบัติมาให้

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 59 บาท

โคนันทวิศาล

กล่าวถึงพราหมณ์ท้าพนันเศรษฐีโดยให้โคนันทวิศาลลากเกวียนร้อยเล่ม ซึ่งบรรทุกของหนักมาก 
ครั้งแรกพราหมณ์แพ้พนัน ครั้งที่สองโคนันทวิศาลช่วยให้พราหมณ์ชนะพนัน ได้เป็นเงินสองเท่า

คติธรรม วาจาหยาบคายนำความพินาศมาให้ ไม่เป็นที่พอใจแม้สัตว์เดียรัจฉาน

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 59 บาท

นกกระทาบัณฑิต

กล่าวถึงนกกระทาตัวหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณสำนักทิศาปาโมกข์ ได้ฟังคำสอนจนสามารถจดจำ
ศิลปศาสตร์ได้ทั้งหมด ต่อมานกกระทาได้เป็นอาจารย์สอนเหล่ามานพ วันหนึ่งนกกระทาถูก
ดาบสใจร้ายฆ่าเพื่อเป็นอาหาร แต่ในที่สุดดาบสนั้นก็ถูกราชสีห์และเสือโคร่งฆ่าตายชดใช้ความผิด

คติธรรม ผู้อกตัญญูไม่รู้คุณท่าน ย่อมประสบแต่ความหายนะ

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 24 บาท

พญานกแขกเต้าผู้รู้คุณ

กล่าวถึงพญานกแขกเต้าและบริวาร อาศัย ณ ป่ามะเดื่อ ต่อมาป่าเกิดความแห้งแล้ง บริวารต่าง
อพยพไปอยู่ ณ ป่าอื่น เหลือแต่พญานกแขกเต้าตัวเดียว และพระอินทร์ได้มาลองใจและพบสาเหตุ
ที่นกไม่ยอมย้าย

คติธรรม ให้รู้คุณและตอบแทนพระคุณท่านเป็นยอดของคนดี ย่อมมีผู้ชาวยเหลือตลอดกาล

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 59 บาท

พญาเนื้อผู้ทรงศีล

กล่าวถึงท้าวพรหมทัตเสด็จล่าสัตว์พบพญาเนื้อในป่า จึงตามไปจนตกลงไปในบ่อน้ำ พญาเนื้อ
ได้ช่วยเหลือท้าวพรหมทัตและพากลับไปส่ง วันหนึ่งพระอินทร์แปลงกายมาเป็นพญาเนื้อเพื่อ
ลองพระทัยพระราชา

คติธรรม ผู้ซื่อสัตย์ต่อมิตรไม่คิดประทุษร้ายต่อมิตรย่อมมีแต่ความสุขความเจริญ

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 24 บาท

ราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอก

กล่าวถึงราชสีห์พระโพธิสัตว์อาศัยในถ้ำกับพี่น้องอีกเจ็ดตัว วันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกได้มาเกี้ยวพาราสี
นางราชสีห์น้องสุดท้อง เมื่่อพี่ทั้งหกรู้เรื่่องจึงไปจัดการกับสุนัขจิ้งจอก แต่ทุกตัวต้องพบกับจุดจบ
ที่น่าเศร้า ยกเว้นราชสีห์พระโพธิสัตว์

คติธรรม การพิจารณาไตร่ตรองก่อนทำการสิ่งใดย่อมทำให้การนั้นเกิดผลสำเร็จ

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 24 บาท

ราชสีห์ผู้รู้คุณ

กล่าวถึงราชสีห์วิ่งไล่เนื้อเป็นอาหารแต่พลาดตกลงไปในปลักโคลน ไม่สามารถขยับเขยื้อนได้
หลังจากนั้นเจ็ดวันผ่านไป สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งผ่านมาได้ช่วยไว้ ราชสีห์สำนึกบุญคุณจึงชวนครอบครัว
สุนัขจิ้งจอกมาอยู่ด้วย ต่อมานางราชสีห์ระแวงจึงหาทางให้ครอบครัวสุนัขจิ้งจอกย้ายออกไป

คติธรรม ความกตัญญูเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญ

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 34 บาท

ลิงกับจระเข้

กล่าวถึงลิงพระโพธิสัตว์พบเกาะเล็กแห่งหนึ่่งอยู่กลางแม่น้ำซึ่่งอุดมสมบูรณ์ จึงข้ามไปหาผลไม้กิน
และกลับมาอาศัยที่ป่าอีกฝั่งหนึ่งทุกวัน จระเข้อยากกินหัวใจลิงจึงหาอุบายจับ แต่ลิงใช้สติปัญญา
แก้ไขเอาตัวรอดได้

คติธรรม การพิจารณาไตร่ตรอง และมีสติ สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 24 บาท

ห้าสหาย

กล่าวถึงเหยี่ยวและนางเหยี่ยวเป็นมิตรกับพญานกออก เต่า และพญาราชสีห์ วันหนึ่งนายพรานออกมา
ล่าสัตว์ได้พบลูกเหยี่ยวในรัง จึงพยายามจับเหยี่ยว ผัวเมียจึงไปขอร้องให้เพื่่อนทั้งสามมาช่วยเหลือจน
พ้นภัย

คติธรรม มิตรที่ดีย่อมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 59 บาท

แพะเจ้าปัญญา

กล่าวถึงสุนัขจิ้งจอกผัวเมียลอบจับแพะในฝูงไปกิน จนในที่สุดเหลือแม่เพะจ่าฝูงตัวเดียว สุนัขจิ้งจอก
ได้ออกอุบายจับแม่แพะเป็นอาหาร แต่แม่แพะรู้ทันจึงใช้ปัญญาแก้ไขจนสุนัขจิ้งจอกกลัวและหนีไป

คติธรรม การรู้จักใช้ปัญญาไตร่ตรองยังประโยชน์ให้เกิดแก่ตนเอง และช่วยให้รอดพ้นจากอันตราย

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 34 บาท

นกแขกเต้าสองพี่น้อง

กล่าวถึงนกแขกเต้าบุบผกะต้องพลัดพลากจากน้องชื่่อสัตติคุมพะ บุบผกะอาศัยอยู่กับหมู่ฤาษี 
ส่วนสัตติคุมพะอาศัยอยู่กับหมู่โจร วันหนึ่งพระราชาเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ และได้ทรงพบกับ
นกทั้งสองตัว ซึ่งมีอัธยาศัยต่างกันราวฟ้าดิน

คติธรรม การอยู่ในสังคมหมู่คนเช่นใด ย่อมเป็นคนเช่นนั้น

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 24 บาท

นกแขกเต้าสองพี่น้อง

กล่าวถึงพระราชเทวีเมืองหนึ่ง ทรงพระสุบินว่าพญาเนื้อทองมาแสดงธรรมให้ฟังอย่างไพเราะจับใจ
แต่ไม่ทันจบก็วิ่งหนีไป พระราชเทวีคิดถึงพญาเนื้อทองจนประชวร พระราชาจึงให้ช่วยกันสืบหา และ
นำพญาเนื้อทองมาถวาย

คติธรรม ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 24 บาท