หนังสือชุดนิทานร้อยบรรทัด

หนังสือชุดนิทานร้อยบรรทัด

หนังสือชุดนิทานร้อยบรรทัด

1 ชุด มี 6 เล่ม 

นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 1 

เรื่อง บ้านที่น่าอยู่ ตอนที่ 1 

...เป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงพี่น้องคู่หนึ่งไปพบนกพูดได้ ระหว่างทางกลับบ้านจึงแวะพูดคุยกับนก
ทำให้กลับบ้านช้าจึงถูกแม่ตำหนิ สอนให้เด็กรู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรัก ความเมตตา 
ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

จำนวนหน้า 28 หน้า

ราคา 18 บาท

นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 2 

เรื่อง บ้านที่น่าอยู่ ตอนที่ 2

...กล่าวถึงแม่อธิบายให้เด็กในบ้านเข้าใจ และรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองเมื่อยังไม่ถึงวัย
ไปโรงเรียน โดยสอนให้รู้ว่าแมวและนกที่อาศัยอยู่ในบ้านก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นกัน 
นอกจากนี้ยังสอดแทรกเรื่องความเมตตา ความเื้อเฟื้อเผื่อแผ่และประชาธิปไตยภายในบ้าน

จำนวนหน้า 44 หน้า

ราคา 24 บาท

นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 3

เรื่อง ครูที่รักเด็ก

...เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน สอนให้เด็กรู้หน้าที่ของตนเอง เวลามาโรงเรียน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลา หน้าที่ของตน ความรัก ความสามัคคีในหมู่เพื่อน และหน้าที่ของครู
ที่มีต่อลูกศิษย์

จำนวนหน้า 36 หน้า

ราคา 21 บาท

นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 4

เรื่อง ประเทศเล็กที่สมบูรณ์

...เป็นเรื่่องราวช่วงปิดเทอมซึ่งคุณครูพานักเรียนไปเข้าค่ายต่างจังหวัดเพื่อเรียนรู้ถึงธรรมชาติ
และชีวิตความเป็นอยู่ของคน สอนให้เห็นถึงวัฒนธรรม การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ หน้าที่ความรับ
ผิดชอบ ความมานะบากบั่น ความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพและความมีน้ำใจของ
คนต่างถิ่น

จำนวนหน้า 44 หน้า

ราคา 24 บาท

นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 5

เรื่อง ตระกูลไทยที่คงไทย

...กล่าวถึงครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง ที่มีคนหลายรุ่นอยู่รวมกัน รักและเคารพซึ่งกันและกัน
แสดงถึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่ปฎิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

จำนวนหน้า 44 หน้า

ราคา 24 บาท


นิทานร้อยบรรทัด เล่ม 6

เรื่อง ประชาธิปไตยที่ถาวร

...กล่าวถึงเรื่่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวหนึ่งที่มี พ่อ แม่ ลูก สอนลูกชายให้รู้จัก
การใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ความพอเพียงและ
ความพอใจในสิ่งที่ตนเองมี

จำนวนหน้า 44 หน้า

ราคา 24 บาท