สมบัติของผู้ดี

สมบัติของผู้ดี


สมบัติของผู้ดี

..การตระหนักและเห็นคุณค่าของมารยาทไทยตามขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงาม
จึงต้องช่วยกันปลูกฝัง ประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีกริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตน
ทั้
งกาย และวาจา เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

จำนวนหน้า 72 หน้า

ราคา 17 บาท 


สมบัติของผู้ดี

(พิมพ์ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ)

...การตระหนักและเห็นคุณค่าของมารยาทไทยตามขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงาม
จึงต้องช่วยกันปลูกฝัง ประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ มีกริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตน
ทั้
งกาย และวาจา เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิต 

จำนวนหน้า 148 หน้า

ราคา 50 บาท