หนังสือชุดมรดกไทย

หนังสือชุดมรดกไทย


ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 
                             
               สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)อดีตท่านเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ได้รับคำยกย่องจากพุทธบริษัททุกระดับชั้นว่าเป็นอริยสงฆ์ผู้มีพุทธปัญญาสูงส่ง ท่านยังได้สร้างประติมากรรมพระเครื่องรูปทรงสี่เหลี่ยมเนื้องผงสีขาวขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นพุทธลักษณะที่งดงามและเข้มขลังด้วยกฤตยาคม จนได้รับยกย่องว่าเป็นราชาแห่งพระเครื่อง นอกจากจะได้ทราบประวัติหลายแง่มุม อันเต็มไปด้วยอรรถรสที่สมบูรณ์แล้วยังจะได้พบกับคัมภีร์โบราณพร้อมคำแปลลายมือของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ซึ่งพึ่งค้นพบและนำมาเปิดเผยเป็นครั้งแรก พร้อมภาพพระสมเด็จฯที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ไหนมาก่อนเลย
  
ผู้เขียนเรื่อง : โครงการสืบสาน มรดกวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
ราคา 2,500 บาท                 

มรดกช่างศิลป์ไทย

             ความงดงามของศิลปกรรมอันหลากหลายเท่าที่ปรากฎอยู่ในสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ล้วนเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของช่างไทยในอดีตแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปกรรมในราชสำนักศาสนสถาน โบราณสถานจนถึงงานพื้นบ้าน ปัจจุบันช่างสิบหมู่หรือช่างศิลป์ไทยบางสาขาเริ่มล้มหายตายจากไป เรื่องราวของมรดกช่างศิลป์ไทยจจึงก่อเกิดเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่งานช่างศิลป์ไทยให้คงเป็นมรดกวัฒนธรรมสืบต่อไป

ผู้เขียนเรื่อง : โครงการสืบสาน มรดกวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

ราคา 2,000 บาท        


สมุดข่อย

                    สมุดข่อยนับเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาอเนกประการ ของบรรพบุรุษสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ นอกจากจะบันทึกสรรพวิทยาการแล้ว บางเล่มยังประกอบด้วยภาพจิตรกรรมอันงดงามไขปริศนาธรรม และลายแทงแห่งภูมิปัญญาไทย นับเป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน ควรค่าแก่การสัมผัสและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง ภาพและประวัติความเป็นมาของสมุดข่อยทั้งฉบับหลวงและฉบับราษฎร์ถูกนำมาบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้หมดสิ้นแล้ว

ผู้เขียนเรื่อง : โครงการสืบสาน มรดกวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

ราคา 2,000 บาท        


ปราสาทหินและทับหลัง


          ปราสาทหินและทับหลังในประเทศไทยเป็นที่กล่าวขานกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ประวัติความเป็นมา นอกจากจะแสดงถึงอารยธรรมอันรุ่งโรจน์ในอดีตแล้ว ยังแสดงถึงสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าจนเป็นที่ต้องการของนานาอารยประเทศ  งานศิลปอันเป็นมรดกวัฒนธรรมนี้จะปรากฎเฉพาะใน
ประเทศที่มีประเพณีและศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น ความรู้และความหลังของโบราณวัตถุที่สำคัญเหล่านี้  จึงควรค่าแก่การหวงแหนและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิถีชีวิต   และภูมิหลังของคน
ยุคนั้นได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียนเรื่อง : โครงการสืบสาน มรดกวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

ราคา 2,000 บาท 

ช้างราชพาหนะ

                ช้างเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนผืนธงชาติของอาณาจักรไทยมาเป็นเวลายาวนาน ในอดีตหากช้างปรากฎอยู่ไหนย่อมแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า และพืชพันธุ์ธัญญาหาร อีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่เคยร่วมสงครามกับมนุษย์มาแต่อดีตกาล ภาพและตำราคชลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองบารมีพระมหากษตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ปรากฎพร้อมมูลอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

ผู้เขียนเรื่อง : โครงการสืบสาน มรดกวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

ราคา 3,000 บาท 


เครื่องทองรัตนโกสินทร์

          เครื่องทองที่หาชมได้ยากยิ่ง เครื่องทองที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีต สลักเสลาอย่างวิจิตรบรรจงเลิศด้วยค่าอันประเมินราคามิได้  เป็นเครื่องราชูปโภค เครื่องประดับ เครื่องประกอบอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นงานฝีมือช่างชั้นเยี่ยมในราชสำนัก ที่แสดงถึงศิลปะและเอกลักษณ์ไทย นับเป็นมรดกของชาติที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

ผู้เขียนเรื่อง : โครงการสืบสาน มรดกวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

ราคา 2,000 บาท 


เครื่องปั้นดินเผา

          เครื่องปั้นดินเผาจากอดีตกาลประมาณ 5,000 ปี มีตำนานและร่องรอยที่ส่องสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของยุคสมัยได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหม้อลายเขียนสับ้านเชียง เครื่องสังคโลก เครื่องถ้วยเบญจรงค์ ฯลฯ ใช่แต่เท่านั้น ยังแสดงให้เห็นถึงศิลปกรรมล้ำค่าอันเกิดจากภูมิปัญญาของเล่มนี้ ได้รวบรวมมรดกทางอารยธรรมอันเก่าแก่ไว้อย่างน่ารู้น่าชม และควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เขียนเรื่อง : โครงการสืบสาน มรดกวัฒนธรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

ราคา 2,000 บาท