มาวาดรูปกันนะ

มาวาดรูปกันนะ
หนังสือเสริมการเรียนรู้พื้นฐานทางศิลปะ สองภาษา ไทย - อังกฤษ


                                                           มาวาดรูปกันนะ

          เป็นหนังสือเสริมการเรียนรู้พื้นฐานทางศิลปะให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์                    จินตนาการ เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต

      คิดหาคำตอบอย่างมีเหตุผล และเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย 

      ผู้เขียน  กิ่งไผ่

      จำนวนหน้า  16  หน้า

      ราคา  80  บาท