สิ่งสำคัญประจำชาติ ประเทศสมาชิกอาเซียน

สิ่งสำคัญประจำชาติ ประเทศสมาชิกอาเซียน

สิ่งสำคัญประจำชาติ ประเทศสมาชิกอาเซียน  

            เนื้อหาในหนังสือกล่าวถึงประวัติโดยสังเขปของการรวมตัวกันของเหล่าประเทศสมาชิก
      อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมถึง ธงประจำชาติ  ตราแผ่นดินประจำชาติ ดอกไม้ประจำชาติ 
      สัตว์ประจำชาติ ชุดแต่งกายประจำชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องภูมิภาคอาเซียน 
      การเข้าใจเรื่องสังคม วัฒนธรรม ของแต่ละชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของความคิด วิถีความเป็นอยู่ ...
      หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย ภาพประกอบสีสันสวยงาม 

      ผู้เขียน   ธัญญาภรณ์  อยู่ทองฐนินท์ 
      ราคา      180 บาท