Codey Rocky Education Kit - โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณพื้นฐานสำหรับติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7009300002625
  • Availability: In Stock
  • ฿4,900.00บาท

รายละเอียดสินค้า
เป็นโปรแกรมที่สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
คุณสมบัติ
1. บรรจุอยู่ใน USB Flash Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 32 GB
2. มีเมนูสำหรับเลือกหุ่นยนต์ ดังนี้
    2.1 เมนูคำอธิบายหลักสูตร ประกอบไปด้วยคำอธิบายหลักสูตร ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
    2.2 เมนูสื่อ Video การสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยสื่อ Video การสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
    2.3 เมนูแบบทดสอบการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 10 แบบทดสอบประกอบไปด้วย แบบทดสอบ และใบงานที่ตรงตามแผนการเรียน
    2.4 เมนูวัดผลประเมินผลผู้เรียน การลงคะแนนผู้เรียน
3. มีเมนูข้อมูลนักเรียน สำหรับเก็บประวัติข้อมูลผู้เรียน
4. มีคู่มือการใช้งานของโปรแกรม (ภาษาไทย)
5. มีระบบ Log in และการกำหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานของแต่ละเมนูสำหรับผู้ใช้งาน โดยสามารถแยกระหว่างครูผู้สอน และนักเรียนได้
6. อนุญาตให้สถานศึกษาอัปเดตโปรแกรมได้ตลอดช่วงเวลาการถือสิทธ์ของสถานศึกษา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 02-514-4023-30 ต่อ 215, 222-223

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good