แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ SET C Advance Package ระดับประถมศึกษา

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001048
  • Availability:In Stock
  • ฿1,980.00บาท

1,980 บาท/ปี/คน (990 บาท/เทอม/คน)


คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. รองรับการเข้าถึงแบบออนไลน์ โดยสามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนได้

2. รองรับการใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ได้

3. รองรับการใช้งานอย่างน้อย 4 ภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอารบิก เป็นต้น

4. สามารถลงชื่อเข้าใช้งานผ่าน Google ได้ และในระบบปฏิบัติการ iOS สามารถลงชื่อเข้าใช้งานผ่าน Apple ID ได้

5. มีระบบการลงชื่อเข้า - ออก สำหรับผู้ใช้งาน และหากผู้ใช้ลืมรหัสผ่านของบัญชี ระบบสามารถทำการรีเซ็ตรหัสผ่านของผู้ใช้ได้

6. เมนูการใช้งาน สำหรับผู้สอน ประกอบด้วย

              6.1 เมนูชั้นเรียน

1) สามารถแสดงชั้นเรียนทั้งหมด ของผู้สอน โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบชั้นเรียนของตนได้ พร้อมทั้งสามารถตั้งรูปโปรไฟล์ของชั้นเรียนได้

                      2) การเพิ่มเติมชั้นเรียนใหม่ ผู้ใช้งานสามารถระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา และห้องเรียนได้

                      3) สามารถเพิ่มผู้เรียนในชั้นเรียนแต่ละชั้นได้ โดยการสแกน QR Code ชั้นเรียน เพื่อรอการอนุมัติจากผู้สอน

    6.2 เมนูตารางสอน

1) สามารถแสดงรายการตารางสอนทั้งหมด โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูตารางสอนจากหน้านี้ได้ รวมถึงสามารถเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบ ตารางสอนที่สร้างขึ้นได้

2) ผู้ใช้งานสามารถเลือกจัดเก็บตารางสอนแบบถาวรได้

                      3) สามารถ เปิด หรือปิด การแจ้งเตือนชั่วโมงการสอนได้

              6.3 เมนูเช็คชื่อ

1) สามารถแสดงรายชื่อของผู้เรียนทั้งหมด โดยแยกตามชั้นเรียนสำหรับผู้สอนแต่ละท่านได้

                      2) ผู้สอนสามารถเช็คการมาเรียน มาสาย ขาดเรียน ลา และลาป่วยของผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียนได้

                      3) สามารถดูสรุปภาพรวมการมาเรียน ของผู้เรียนในแต่ละชั้นในแต่ละวันได้

              6.4 เมนูบทเรียน

                      1) สามารถแสดงรายการบทเรียนทั้งหมด โดยที่ผู้สอน สามารถเรียกดูบทเรียนจากหน้านี้ได้ รวมถึงสามารถเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบ บทเรียนที่สร้างขึ้นได้

2) รองรับการแนบไฟล์ของบทเรียน มีรูปแบบไฟล์ที่หลากหลายประเภท ได้แก่ .docx, .xlsx, .pptx และ .pdf

3) สามารถค้นหาบทเรียน และแชร์ไปยังชั้นเรียนที่ต้องการได้

    6.5 เมนูการบ้าน

                     1) สามารถสร้างการบ้านเก็บเป็นคลังการบ้านไว้ได้

                     2) สามารถเลือกการบ้านจากคลังการบ้านที่สร้างไว้ และมอบหมายไปยังชั้นเรียนที่ต้องการได้

                     3) ค้นหาการบ้านจากคลังการบ้านที่สร้างไว้

              6.6 เมนูแบบทดสอบ

                     1) สามารถสร้างชุดแบบทดสอบ ทั้งรูปแบบปรนัย รูปแบบอัตนัย และรูปแบบผสมได้

                     2) สามารถสร้างแบบทดสอบในชุดแบบทดสอบได้ โดยการเพิ่มคำถาม คะแนนตัวเลือก ทั้งรูปแบบข้อความ หรือรูปภาพ ซึ่งสามารถเพิ่มเติมตัวเลือกได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งระบุตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับการให้คะแนนได้

                     3) สามารถเลือกชุดแบบทดสอบ จากคลังแบบทดสอบที่ตนสร้างไว้ และมอบหมายไปยังชั้นเรียนที่เลือกได้

              6.7 เมนูตรวจการบ้าน

                     1) มีหน้าแสดงรายการการบ้าน และแบบทดสอบทั้งหมด โดยแยกตามชั้นเรียน

                     2) มีสถานะการส่งการบ้าน และแบบทดสอบ ได้แก่ ส่งแล้ว ยังไม่ได้ส่ง

                     3) ผู้สอนสามารถค้นหาการบ้าน และแบบทดสอบ ที่มอบหมายได้

                     4) ผู้สอนสามารถตรวจการบ้าน และแบบทดสอบ พร้อมทั้งให้คะแนนได้

              6.8 เมนูถาม-ตอบ

                     1) ผู้เรียนสามารถพิมพ์ข้อความถาม-ตอบกับผู้สอนได้

                     2) ผู้สอนสามารถตอบกลับคำถาม ข้อสงสัย หรือปัญหาของผู้เรียนได้

7. เมนูการใช้งาน สำหรับผู้เรียน ประกอบด้วย

              7.1 เมนูชั้นเรียน

                     1) มีหน้าแสดงรายวิชาทั้งหมดที่ตนเองเข้าร่วมชั้นเรียน

                     2) ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงชั้นเรียนของตนได้ เพื่อรับข่าวสารจากครูผู้สอน

                     3) ผู้ใช้งานสามารถดูภาพรวมของบทเรียน การบ้าน และแบบทดสอบ ในชั้นเรียนของตนได้

                     4) ผู้ใช้งานสามารถค้นหาบทเรียน การบ้าน และแบบทดสอบ ได้

                     5) มีหน้าแสดงผลการเรียนของตนเองในแต่ละชั้นเรียน

                     6) สามารถดูรายชื่อ พร้อมรูปประจำตัว ของเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้

                     7) สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนแต่ละชั้นได้ โดยการสแกน QR Code ชั้นเรียนจากครูผู้สอน เพื่อรอการอนุมัติเข้าร่วมชั้นเรียนได้

                     8) สามารถดูผลการเรียนของผู้เรียนรายคนได้

              7.2 เมนูตารางเรียน

                     1) มีหน้าแสดงรายการตารางเรียนของผู้ใช้งาน โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบตารางเรียนได้

                     2) ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติม แก้ไข หรือลบ รายวิชาในตารางเรียนได้

                     3) ผู้ใช้งานสามารถเลือกจัดเก็บตารางเรียนแบบถาวรได้

                     4) ระบบทำให้ผู้ใช้งานสามารถ เปิด หรือปิด การแจ้งเตือนชั่วโมงการเรียนได้

               7.3 เมนูบทเรียน

                     1) มีหน้าแสดงรายการบทเรียนทั้งหมด โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียกดูบทเรียนจากหน้านี้ได้

                     2) รูปแบบไฟล์ของบทเรียนหลากหลายประเภท ได้แก่ .docx, .xlsx, .pptx และ .pdf

                     3) สามารถค้นหาบทเรียนของชั้นเรียนที่ตนอยู่ได้

8. มีระบบรองรับการเรียนการสอน ในรูปแบบสตรีมมิ่ง (LiveClass)

8.1 ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในชั้นเรียนได้เสมือนห้องเรียนจริง โดยที่ผู้สอนสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมผู้เรียนในชั้นเรียนได้

8.2 มีระบบการติวเข้ม ในรูปแบบสตรีมมิ่ง (LiveClass) การสรุปเนื้อหาแต่ละเทอม การติวสอบเข้าเรียน และการแนะแนวทางการศึกษาต่อ (สำหรับสินค้าชุด Advance Package เท่านั้น)

9. มีระบบคลังสื่อออนไลน์ (Library) ที่รวบรวมสื่อการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ทั้งระดับประถมและระดับมัธยมศึกษา

10. มีหน้าฟีดข่าว (Feed) ที่ผู้สอนสามารถใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ถึงผู้เรียน ในกลุ่มที่ต้องการแจ้งข้อมูลได้

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good