Terms & Conditions

**เมื่อชำระเงินแล้ว  มีช่องทางการแจ้งโอนเงินดังนี้ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)
 สามารถสแกนใบสลิปหรือถ่ายรูปสลิปใบโอนเงิน และแจ้งชื่อ-นามสกุล หรือหมายเลขใบสั่งซื้อ ส่งไปที่
    - ทาง 
Line โดยเพิ่มเพื่อนพิมพ์คำว่า @suksapanpanit 

**ถ้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 5-7 วันทำการ โปรดติดต่อที่หมายเลข 0-2514-4023 ถึง 30 ต่อ 223, 224 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.)

**โปรดกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าให้ละเอียดและชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการจัดส่ง **
หมายเหตุ
1. จัดส่งพัสดุธรรมดา คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้าตามอัตราเรียกเก็บจากศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ออนไลน์
2. จัดส่ง EMS (ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
3. หากลูกค้าไม่แจ้งเลขที่คำสั่งซื้อ หรือชื่อ-นามสกุล ในขั้นตอนการแจ้งโอนเงิน ขออนุญาติไม่ทำการจัดส่งสินค้าจนกว่าจะได้รับข้อมูลครบถ้วน


*********สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนในทุกกรณี ยกเว้นสินค้าที่มีปัญหาหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น*********
เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
-ลูกค้าสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า
-สามารถเปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะรายการที่มีปัญหาในด้านการผลิต เช่น หน้าเรียงไม่ถูกต้อง หน้าไม่ครบ เป็นต้น
-สามารถเปลี่ยนสินค้าได้เฉพาะรายการที่เป็นหนังสือเท่านั้น
-ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นได้
-ส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยให้เป็นการเก็บเงินปลายทาง
-การเปลี่ยนสินค้าต้องส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ หัวหน้าส่วนการตลาดพาณิชย์และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2249 อาคาร 5 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

-สินค้าประเภท เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายทุกชนิด ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าในทุกกรณี

เงื่อนไขการขอคืนเงิน เฉพาะกรณีที่ไม่สามารถหาสินค้าเปลี่ยนให้ได้
-องค์การค้าจะดำเนินการคืนเงินให้ลูกค้าภายใน 45 วันทำการโดยนับจากวันที่องค์การค้าได้ทำการตรวจสอบสินค้า

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนชื่อที่อยู่บนใบเสร็จรับเงิน
-ในการขอเปลี่ยนชื่อที่อยู่บนใบเสร็จรับเงิน ในกรณีที่ลูกค้าใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือใส่ข้อมูลผิด การดำเนินการจะมีค่าใช้จ่าย
-ลูกค้าจะต้องส่งใบเสร็จเดิมกลับมาที่ หัวหน้าส่วนการตลาดพาณิชย์และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2249 อาคาร 5 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
เงื่อนไขการขอใบเสร็จรับเงินใหม่ กรณีที่ทำใบเสร็จรับเงินหาย
-ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งความ และนำใบบันทึกประจำวันส่งมาที่ หัวหน้าส่วนการตลาดพาณิชย์และอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2249 อาคาร 5 ถ.ลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
-การขอใบเสร็จรับเงินใหม่ การดำเนินการจะมีค่าใช้จ่าย

องค์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา