พจนานุกรมนักเรียน ฉบับปรับปรุง

พจนานุกรมนักเรียน ฉบับปรับปรุง
พจนานุกรมนักเรียน ปรับปรุงใหม่ฉบับเพิ่มคำศัพท์

พจนานุกรมนักเรียน ฉบับปรับปรุง

ยึดถือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 4 เป็นหลัก องค์การค้าของ สกสค. 
ได้รวบรวมคำในหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายและคำศัพท์ที่ควรรู้
นอกเหนือจากหนังสือเรียนดังกล่าวเพิ่มเติมไว้ให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป

จำนวนหน้า 606 หน้า

ราคา 140 บาท