พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือในการจัดทำระบบ พร้อมการให้บริการขายสินค้าและการตลาดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือในการจัดทำระบบ พร้อมการให้บริการขายสินค้าและการตลาดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือในการจัดทำระบบ

พร้อมการให้บริการขายสินค้าและการตลาดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

              เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ณ โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. ได้มีพิธีลงนาม MOU ระหว่าง องค์การค้าของ สกสค. กับ บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด โดยได้รับเกียรติจากนายภกร รงค์นพรัตน์ รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. และนายพงศ์สันต์  ตฤณธวัช กรรมการผู้จัดการบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด ลงนามความร่วมมือ และนายปองธรรม อินทร์ไทร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและพัฒนาธุรกิจ นายณัฐนันท์  สกุลรังสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและดำเนินงานโครงการ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

          ในการนี้เป็นความร่วมมือในการพัฒนา Mobile Application ศึกษาภัณฑ์ มอลล์ (Suksapan Mall) เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการสนับสนุนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน