รูปอะไรเอ่ย

รูปอะไรเอ่ย
หนังสือภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ

รูปอะไรเอ่ย  Guess! What is it?

หนังสือภาพสองภาษา ไทย-อังกฤษ ที่มุ่งเน้นให้เด็กรู้จักการสังเกตรูปทรงของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางศิลปะ ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงพื้นฐาน คือ รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยม เป็นหนังสือเสริมการเรียนรู้ และเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ฝึกให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต คิดหาคำตอบอย่างมีเหตุผล เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ยังเยาว์วัย

จำนวนหน้า 16 หน้า
ราคา 80 บาท