แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย

จัดทำเพื่อฝึกทักษะและเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1. ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำ ประสมคำ วลี ประโยค และฝึกจับใจความสำคัญ

2. ฝึกทักษะการเขียนและวางพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ให้ถูกวิธีและตำแหน่ง

3. เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ และฝึกการใช้ภาษาตามหลักเกณฑ์ทางภาษาจนมีความคล่องแคล่ว แม่นยำ
    มากกว่าให้นักเรียนท่องจำ

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เล่ม 1

ราคา 39 บาท


แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เล่ม 2

ราคา 43 บาท

แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย เล่ม 3

ราคา 55 บาท