ร้อยกรองของหนูน้อย เล่ม 1-2

ร้อยกรองของหนูน้อย เล่ม 1-2

ร้อยกรองของหนูน้อย เล่ม 1 - 2

       หนังสือเรื่อง ร้อยกรองของหนูน้อย เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยรวมบทร้อยกรอง สำหรับเด็กเล็ก 2 เล่ม 
       คือเรื่อง "หนูน้อยพลอยเพลิน"  และ "ร้อยกรองของหนูน้อย"  เข้าด้วยกัน  เนื่องจากเป็นร้อยกรองที่เขียนขึ้น
       สำหรับวัยเด็กเล็ก  เพื่อเป็นหนังสืออ่านให้เด็กเพลิดเพลิน  และพัฒนาทักษะการฟัง  การอ่าน  และคุ้นเคยกับ
       เสียงสัมผัสคล้องจองในภาษาไทย  หากผู้ปกครอง และครูได้ช่วยแนะให้เด็กคิด  และลองทำท่าประกอบด้วย
             ก็จะเกิดความสนุกและส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ควบคู่กันไป

ร้อยของของหนูน้อย เล่ม 1 

ผู้เขียน: ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

ราคา 85 บาท

ร้อยของของหนูน้อย เล่ม 2 

ผู้เขียน: ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

ราคา 110 บาท