หนังสือภาษาไทยพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะภาษาไทยเบื้องต้น ชุด สวัสดี เล่ม 1-2

หนังสือภาษาไทยพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะภาษาไทยเบื้องต้น ชุด สวัสดี เล่ม 1-2
หนังสือภาษาไทยพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะภาษาไทยเบื้องต้น
ชุด สวัสดี เล่ม 1

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือเด็กที่เรียนสองภาษา
มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาไทยระดับพื้นฐาน เน้นให้เด็ก ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ในเบื้องต้นได้ เช่น การทักทายและแนะนำตัวโดยใช้ชื่อแบบไทยๆ เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน
เรื่องร่างกาย สี ผลไม้ ครอบครัว ตัวเลข ฯลฯ ภาพประกอบมีสีสันสวยงามตลอดทั้งเล่ม

ผู้แต่ง นางสาวสาลี่ ศิลปสธรรม
ราคา 55 บาท
หนังสือภาษาไทยพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะภาษาไทยเบื้องต้น ชุด สวัสดี เล่ม 2

เนื้อหาต่อเนื่องจากชุด สวัสดี เล่ม 1 เน้นทบทวนเนื้อหาจากที่เรียนรู้มาแล้ว
และเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวมากขึ้น เช่น บ้าน สถานที่ และกิจกรรมยามว่าง
ยังคงใช้ศัพท์ง่ายๆ สั้นๆ มีการเพิ่มเติมทักษะด้านการเขียนมากขึ้น เช่น คัดคำ เติมคำ
เขียนตอบคำถามเป็นประโยคสั้นๆ ภาพประกอบมีสีสันสวยงามตลอดทั้งเล่ม

ผู้แต่ง นางสาวสาลี่ ศิลปสธรรม
ราคา 64 บาท