สาระน่ารู้ปลาน้ำจืดไทย เล่ม 1 - เล่ม 2

สาระน่ารู้ปลาน้ำจืดไทย เล่ม 1 - เล่ม 2
สาระน่ารู้ปลาน้ำจืดไทย เล่ม 1

เนื้อหาสาระของหนังสือประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ วงศ์ สกุล และชนิดของปลาน้ำจืด
ที่มีชีวิตเท่าที่พบในประเทศไทยในปัจจุบัน ชื้อเรียกทางวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อทางการค้า
ถิ่นอาศัย อาหาร และขนาดของปลาแต่ละชนิด เรื่องราวของปลาต่างถิ่นบางชนิดที่น่าสนใจ

ผู้เขียน สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
จำนวนหน้า 265 หน้า
ราคา 510 บาท
สาระน่ารู้ปลาน้ำจืดไทย เล่ม 2

สาระน่ารู้ปลาน้ำจืดไทย เล่ม 2 เนื้อหาต่อเนื่องจากหนังสือสาระน่ารู้ปลาน้ำจืดไทย เล่ม 1
ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ วงศ์ สกุล และชนิดของปลาน้ำจืดที่มีชีวิตเท่าที่พบในประเทศไทย
ในปัจจุบัน รวมถึงชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อทางการค้า ถิ่นอาศัย อาหาร และ
ขนาดของปลาแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมปลาต่างถิ่นบางชนิดที่น่าสนใจ

ผู้เขียน สมโภชน์ อัคคะทวีวัฒน์
จำนวนหน้า 257 หน้า
ราคา 500 บาท