นกกางเขน

นกกางเขน
นกกางเขน

หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษาที่สอนเรื่องการดำเนินชีวิตภายใน
สังคมเล็กๆ ผ่านเรื่องราวของนกกางเขนและครอบครัวหนึ่งที่มีบทบาทเกี่ยวกับภาระ
หน้าที่ของพ่อแม่ การอบรมสั่งสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรัก ความ
สามัคคี ความมีน้ำใจ ความเอื้ออาทร ความอดทน ความมีระเบียบวินัย การดำรงชีวิต
อยู่ร่วมกันทั้งในครอบครัวและสังคมภายนอกและยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวงจรชิวิต
ความเป็นอยู่ของนกกางเขนด้วย

จำนวนหน้า 48 หน้า
ราคา 28 บาท