หนุ่มชาวนา

หนุ่มชาวนา
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดัยมัธยมศึกษา

หนุ่มชาวนา

         
                หนุ่มชาวนา เป็นหนังสือที่สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและบริสุทธิ์ของชาวนา         ให้ความรู้ในเรื่องการทำนา ปัญหาและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชาวนา อันเป็นโอกาสดีที่  
       เยาวชนของชาติจะได้ทราบและภาคภูมิใจในการดำเนินชีวิตของกลุ่มชนผู้ประกอบอาชีพ
       หลักของประเทศ ตลอดทั้งให้คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พึ่งพาอาศัยกัน และ
       ต่อสู้เพื่อเกียรติภูมิของตน
 
       ผู้เขียน  นิมิตร  ภูมิถาวร
       ราคา  38 บาท