จำหน่ายหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน

จำหน่ายหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน
ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ร่วมจำหน่ายหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายใน ราคาชุดละ 10.- บาท มีจำนวนจำกัด

  นายศุภชัย  ลิมณศิริ  รองผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.  กล่าวว่า ในวันนี้ (5 มี.ค.)  องค์การค้าของสกสค.  ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์

จำหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมที่ได้รับการจัดสรรมาจากกรมการค้าภายใน ในโครงการสินค้าธงฟ้า มาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป

เพื่อเป็นหนึ่งช่องทางที่ประชาชนทั่วไปสามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ ในราคาควบคุม ซึ่งจำหน่ายชุดละ 10.-บาท มี 4 ชิ้น จำกัดการซื้อ

ท่านละ 1 ชุด ซึ่งมีจำนวนจำกัด  โดยองค์การค้าของ สกสค. ได้จัดสรรการจำหน่ายตามจำนวนที่ได้รับมาจากกรมการค้าภายใน  กระจายไปยังร้าน

ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาต่างๆ

            นอกจากนี้ องค์การค้าของ สกสค. ยังจำหน่ายชุดจัดทำเจลล้างมือ ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อสารที่เป็นสินค้ากลุ่มอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ไปผสมเป็น

เจลล้างมือที่มีคุณภาพในการป้องกันเชื้อโรคได้ โดยจำหน่ายในราคาไม่แพง เนื่องจากเป็นสินค้าที่องค์การค้าของ สกสค. ผลิตเอง

            นายภกร  รงค์นพรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขาย กล่าวว่า ในวันนี้ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สาขาลาดพร้าว เปิดจำหน่าย

250 ชุด องค์การค้าของ สกสค. ต้องขออภัยลูกค้าที่บางท่านมาซื้อไม่ทัน และจะจำหน่ายในวันพรุ่งนี้อีก 250 ชุด ในเวลา 10.00 น. แต่หลังจากนี้

หากองค์การค้าของ สกสค. ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยอีก จะนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปอีก ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

             ส่วนประชาสัมพันธ์  รายงาน...