พูดจาภาษาดอกไม้

พูดจาภาษาดอกไม้
ทัศนะคนรัก๓าษาต่อสุนทรียรสทางวรรณศิลป์

                                                                 พูดจาภาษาดอกไม้

            พูดจาภาษาดอกไม้ เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ อาจารย์ประยอม  ซองทอง ไขขาน ถกแถลง ปัญหา
       การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ ทั้งการพูด การเขียน การอ่าน การใช้สำนวน ต่างๆ 

                พูดจาภาษาดอกไม้ เป็นสำนวนไทยยุคหนึ่ง ซึ่งมาถึง พ.ศ. นี้ความหมายอาจจะเลือนไปเสียแล้ว
       ผู้เขียนเป็นครูภาษาไทย ยังเสียดายสำนวนนี้ว่า ควรจะมีใช้ในภาษาไทยต่อไป ในความหมายที่ว่า..
       พูดจาปราศัยเรื่องดีๆ ไพเราะงดงามต่อกัน  จึงอยากนำมาบันทึกไว้... 

        ผู้เขียน : ประยอม  ซองทอง