หนังสือชุดสู่โลกวิทยาศาสตร์

หนังสือชุดสู่โลกวิทยาศาสตร์

หนังสือชุดสู่โลกวิทยาศาสตร์

ดินปืน

          เนื้อหาเกี่ยวกับดินปืนซึ่งเป็นวัตถุระเบิดอย่างหนึ่งที่ทำมาจากดินประสิวผสมกับถ่านไม้แล้ว         บดละเอียด เมื่อจุดไฟหรือทำให้ร้อนสารสองชนิดจะทำปฏิกริยากันให้พลังงานความร้อนออกมา         และกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดินปืน

     ผู้เขียน  สิรินทร์  ช่วงโชติ
     จำนวนหน้า 16 หน้า
     ราคา 60 บาท


โทรศัพท์ที่เราใช้

             เนื้อเรื่องกล่าวถึงวิธีสือสารตั้งแต่ในสมัยโบราณ เราใช้คนขี่ม้านำข่าวสารไปส่งยังผู้คนที่
     เราต้องการติดต่อซึ่งอยู่ห่างไกล การสื่อสารวิธีนี้มีชื่อว่า ม้าเร็ว และมีวิวัฒนาการมาเป็นการใช้นก         พิราบ และโทรศัพท์ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการคิดค้นโทรศัพท์เครื่องแรกว่าได้มีการประดิษฐ์โดย
     ผู้ใดและในประเทศไทยได้มีการนำโทรศัพท์เข้ามาใช้ในปีใด

      ผู้เขียน  สิรินทร์  ช่วงโชติ
      จำนวนหน้า 16 หน้า
      ราคา 60 บาท

                                                                      ไม้ขีดไฟอันแรก


          มนุษย์รู้จักใช้ไฟฟ้ามาตั้งแต่มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์ปักกิ่งซึ่งอาศัย
     อยู่
ในถ้ำนานกว่าสามแสนปีมาแล้วรู้จักก่อไฟไว้ใช้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ไม้สีไฟ ใช้หิน เหล็กไฟ         มาตีกัน ตะบันไฟ เป็นต้น

     ผู้เขียน  สิรินทร์  ช่วงโชติ
     จำนวนหน้า 16 หน้า
     ราคา 60 บาท

เรือกลไฟ

          เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพาหนะที่ใช้สำหรับการเดินทางและ   
       ขนส่งทางน้ำตั้งแต่ แพ เรือขุด และเรือเดินสมุทร

       ผู้เขียน  สิรินทร์  ช่วงโชติ
       จำนวนหน้า 16 หน้า
       ราคา 60 บาท

 ไฟฟ้าน่ารู้

          เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโดยย่อของไฟฟ้า วิธีการผลิต หลักการ
     ทำงานและประโยชน์ที่ได้จากไฟฟ้า


     ผู้เขียน  สิรินทร์  ช่วงโชติ

     จำนวนหน้า 16 หน้า
     ราคา 70 บาท

รถยนต์

          เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโดยย่อของรถยนต์ซึ่งมนุษย์สร้างขึ้น เพื่อ
     ใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง และขนส่งทางบกมีมาแต่โบราณโดยใช้สัตว์เป็นพาหนะ เช่น ช้าง ม้า 
     ลา อูฐ ภายหลังจึงมีการคิดค้นและสร้างรถยนต์ชนิดต่างๆ จนพัฒนามาเป็นรถยนต์ในปัจจุบัน

     ผู้เขียน  สิรินทร์  ช่วงโชติ
     จำนวนหน้า 16 หน้า
     ราคา 60 บาท

เครื่องบิน

          หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติและวิวัฒนาการของการเดินทาง โดยพาหนะทางอากาศ เช่น ว่าว
     บอลลูน เครื่องร่อน เครื่องบิน และเฮลิคอปเตอร์

     ผู้เขียน  สิรินทร์  ช่วงโชติ
     จำนวนหน้า 16 หน้า
     ราคา 60 บาท


เลเซอร์

          เป็นหนังสือที่ให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องเลเซอร์ โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาโดยย่อเกี่ยวกับ 
     ลักษณะและคุณสมบัติของเลเซอร์ที่มีความแตกต่างจากแสงทั่วไป รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ 
     ในงานประเภทต่างๆ เช้น ด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การสื่อสาร คมนาคม ด้านวิศวกรรม     
     อุปกรณ์ไฟฟ้า และงานในด้านการบันเทิง

     ผู้เขียน  สิรินทร์  ช่วงโชติ
     จำนวนหน้า 16 หน้า
     ราคา 60 บาท

จักรยาน

          เนื้อเรื่องให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องของจักรยาน โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาเริ่มตั้งแต่
     จักรยานคันแรกของโลก วัวัฒนาการการประดิษฐ์จักรยานในรูปแบบต่างๆ จนเป๋นจักรยานที่ใช้กัน
     ในปัจจุบัน ส่วนประกอบของจักรยาน และประโยชน์ที่ได้รับจากจักรยานในด้านอื่นๆ 

     ผู้เขียน  สิรินทร์  ช่วงโชติ
     จำนวนหน้า 16 หน้า
     ราคา 80 บาท

ดาวเทียม

          เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดาวเทียม วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วส่งขึนไปโคจรรอบโลก
     โดยใช้จรวดเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ 

     ผู้เขียน  สิรินทร์  ช่วงโชติ
     จำนวนหน้า 16 หน้า
     ราคา 60 บาท

                                                   เข็มทิศนำทาง


          เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และวิธีการใช้ของเข็มทิศ เครื่องมือที่ใช้บอกทิศทาง

     ผู้เขียน  สิรินทร์  ช่วงโชติ
     จำนวนหน้า 16 หน้า
     ราคา 60 บาท