ฉลามวาฬปราบวายร้ายพรายทะเล

ฉลามวาฬปราบวายร้ายพรายทะเล

ฉลามวาฬปราบวายร้ายพรายทะเล

            ใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ มีฉลามวาฬผู้ใจดีคอยปกปัก 
   รักษาดูแลสัตว์น้ำทั้งหลายให้อยู่กันอย่างสุขสงบ แต่อยู่มาวัน
   หนึ่งดินแดนที่เคยสงบสุขก็ถูกวายร้ายพรายทะเลเข้ามารุกราน
   เพื่อหวังยึดเป็นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ของมัน ฉลามวาฬและ 
   สัตว์น้ำทั้งหลายจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกันขับไล่วายร้ายพราย 
   ทะเลให้ออกไปจากดินแดนของตน
 
   ผู้เขียน  เครือรัตน์  เรืองแก้ว
   จำนวนหน้า  24  หน้า
    ราคา  90  บาท 

There are no Articles to list in this blog category.