ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด

เกี่ยวกับเรา


History and Structure

ประวัติความเป็นมาองค์การค้าของ สกสค. (องค์การค้าของคุรุสภาเดิม)
Business Orgranization of the Office of the Welfare Promotion Commission for Teacher and Education Personal. (BOWT)
 

Business Orgranization of the Office of the Welfare Promotion Commission for Teacher and Education Personal. (BOWT)
ESTABLISHMENT

The Kurusapa Business Organization (KBO) that 's the firstly name. And Currently name is Business Orgranization of the Office of the Welfare Promotion Commission for Teacher and Education Personal (BOWT) was formally established on April 1, 1950, as an enterprise of The Teachers' Council of Thailand (Kurusapan), under the provision of the Teachers' Act of 1945, for the purposes of
1. Controlling to and facilitation national education.
2. Providing benefits for Kurusapa.

POLICY

Under its philosophy of undertaking only such business as brings benefit to the national system of  education as a whole , KBO supplies services and quality products in a scrupulousmanner and at the best possible price.

BUSINESS OPERATION
After the establishment of BOWT, the Ministry of Education transferred Suksapanpanit, a trading unit of the Department of General Education, and a printing school belonging to the Department of Vocational Education to KBO in order to enable it to begin operations.
BOWT has never recieved capital investment from the government. In its early years, it was granted a long-term loan of one million baht by the Ministry of Education, the Department of Religious Affairs, and the National Scouts Committee. The loan was repaid in full in 1968.
Over the years, BOWT has come to be recognized as a leader in the textbook and educational materials market.

MISSION
PUBLISHING HOUSE
Since its founding in 1950, BOWT has worked in close collaboration with the Department of Curriculum and Instruction Development and the Institute for the Promotion of Science and Technology in publishing textbooks, educational forms, educational materials, etc.
Today, it is fully responsible for the production of all supplementary books, teachers' guidebooks, audio-cassettes, video-cassettes, and other form of multimedia, such as CAI and CD-ROMs.
In addtion, BOWT has been involved in reading activities for over fifty years, and has published books for children as well as general books for readers of all ages.

PRINTING HOUSE
Kurusapa LAdprao Printing House, which is the main plant of BOWT, is located on a 20-acre site in Ladprao Road, Bangkok. It is a fully intergrated house which conducts pre-press processing, printing, book-binding and finishingservices under one roof. Kurusapa Ladprao Printing House is a service centre for printing and it has a capcity of 100 million volumes per year. It provides services not only for education, but also for clients in many other fields.

PRINTING FACILITIES
The pre-press process is now computerized and employs a desktop publishing (DTP) system for typesetting, designing, pagesetting, scanning, retouching, ect.
Kuruspan Ladprao Printing House is equipped with modern presses. Both sheet-fed presses and web-fed presses are used for high quality printing in on, two, three, four of more colours. The process of binding paperback and hard-cover books is fully automated.

THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL AIDS
BOWT also produces and supplies other educational media, equipment and instruments. It has three factories engaged in the manufacture of these supplies.
1. Educational equipment factory 1 :
It is located in Samutsakorn Province. The factory is responsible for the design, production and supply of scientific instruments.
2. Educational equipment factory 2 :
It specialises in the design and manufacture of school uniforms.
3. Educational equipment factory 3 :
It is responsibible for the development and production of colours for printing, and is responsible for other school equipment as well as for the installation of scientific laboratories in schools.

MARKETING AND SALES
In the beginning, the sales department of BOWT was located in a small section of Mansion 9 in Rachadamneon Road. Today, however, Mansion 9 is the head office of BOWT and of Suksapanpanit, a sales centre for all kinds of educational supplies.
BOWT has made educational supplies available to the general public by establishing 11 branches of Suksapanpanit in Bangkok and the suburbs. BOWT has also developed sales and marketing channels by signing distributorship areements with over 300 distributors throughout the country.

THE PROUCTS AVAILABLE AT SUKSAPANPANIT :

books,educational forms,educational aids,scientific instruments and equipment, musical instruments, uniforms, sportswear, flags, office automation, computers and accessories, stationery, paper

CONTRIBUTION
Since the day of its establishment, BOWT's principal responsibility has been to support the educational development of the country and to undertake the business management of Kurusapa. BOWT therefore performs the following roles:
- Financial assistant to Kurusapa and the Ministry of Education.
- Participant in the Dual System Training Project of the Vocational Department.
- Participant in the Rachamangkala Institute of Technology Program to organize training courses for students in printing skills.
- Provider of scholarships to students of photography and printing technology in the Faculty of Science at Chulalongkorn University.
- Sponsor of a summer program that enables students to work and receive training in the BOWT office and factory.
- Establishing a kindergarten.

" BOWT NATIONAL EDUCATION MEDIA LEADER "

BOWT 's MAP
 

 


Download BOWT's MAP  Click here!

Download Kuruspa Publishing House's MAP  Click here!

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

องค์การค้าของ สกสค. ยุคใหม่ มุ่งมั่น พัฒนา ศักยภาพสูงสุดในการผลิตและจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล และสนองตอบนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้กลับมาเป็นหนึ่งในองค์กรหลักของธุรกิจทางการศึกษาระดับประเทศ

พันธกิจ

1. เน้นบริหารจัดการในการผลิตและจำหน่ายหนังสือ สื่อและอุปกรณ์การศึกษาให้มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม
2. พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจแนวใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการขาย Online และพัฒนาการออกแบบพื้นที่หน้าร้านทุกสาขาให้มีความทันสมัยมากขึ้น
3. พัฒนาบริการที่เป็นเลิศ ใส่ใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ มาตอบสนองการศึกษาในยุค Digital
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีของทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีความสะดวก คล่องตัว รวดเร็วและข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีคุณภาพ มีการดำเนินการที่โปร่งใสปราศจากการทุจริต สามารถตรวจสอบได้

เป้าประสงค์

1. เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและ มีศักยภาพในการแข่งขัน
2. สร้างผลกำไรจากการประกอบการ เพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ และบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นองค์กรที่มีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อการบริหารทรัพยากรและงานด้านการตลาดและการขาย

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างผู้บริหาร