ประวัติและโครงสร้างการบริหาร

ประวัติความเป็นมาสำนักบริหารการตลาดและการขาย องค์การค้าของ สกสค. (องค์การค้าของคุรุสภาเดิม)


องค์การค้าของคุรุสภาในยุคต้นๆ ไม่มีการรวบรวมประวัติความเป็นมาไว้มากนัก มีเพียงแต่ประวัติของร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์เป็นร้านค้าเล็กๆ 2 คูหา รวมอยู่กับร้านไทยภัตต์และร้านอัมพร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในอาคาร 9 ถนนราชดำเนินกลาง เปิดดำเนินการครั้งแรกพร้อมกับการเปิดถนนราชดำเนินกลางที่มีการปรับปรุงใหม่ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2485 รัฐบาลได้สร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและสร้างอาคารทันสมัยขึ้นเหมือนๆ กันทั้งสองฝั่งของถนนราชดำเนินกลาง เป็นร้านจำหน่ายสินค้าประเภทหนังสือเรียน เครื่องเขียน และอุปกรณ์การศึกษา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คือ พล.ท.ประยูร ภมรมนตรี เป็นผู้จัดการคนแรก และหลวงประเวศ วุฒิศึกษา เป็นผู้จัดการอีกท่านหนึ่ง จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2487 กรมอาชีวศึกษายังมีโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช ที่บางลำภูอีกแห่งหนึ่ง เพื่อทำการสอนวิชาช่างพิมพ์และพิมพ์หนังสือของราชการ การดำเนินกิจการไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คุรุสภาจึงได้รับโอนกิจการของทั้งสองแห่งนี้มา และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวชวิศยาราม เป็นโรงพิมพ์คุรุสภา

ธุรกิจที่มีมาตั้งแต่เริ่มแรกอีกอย่างหนึ่ง และเป็นกิจการของร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์คือ การตัดเสื้อผ้า เครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเมื่อเริ่มต้นมีจักรอยู่เพียง 20 ตัว องค์การค้าฯ ได้ขยายกิจการไปเรื่อยๆ จนสามารถผลิตเครื่องแบบสำเร็จรูปนักเรียนในระบบงานอุตสาหกรรมได้และผลิตเครื่องแบบนักเรียนทุกประเภท รวมทั้งเครื่องแบบลูกเสือ อนุกาชาด และยังผลิตธงชาติ ธงต่างๆ ซึ่งโรงเรียนและหน่วยราชการต้องการ งานด้านนี้ได้ขยายกิจการจนสามารถผลิตกระเป๋านักเรียนได้ ในเวลาต่อมาก็ขยายงานไปเป็นโรงงานที่ถนนราชบพิธ แทนกิจการโรงพิมพ์ซึ่งย้ายไปรวมที่ลาดพร้าวแล้ว

องค์การค้าของคุรุสภา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2493 โดยพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 มาตรา 5(3) กำหนดวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้แก่คุรุสภา และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การศึกษา โดยรวมกิจการของร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์และโรงพิมพ์คุรุสภาเข้าด้วยกัน ต่อมาได้ซื้อโรงพิมพ์โสภณพิพัฒนากรที่ราชบพิธอีกแห่งหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อโรงพิมพ์ทั้งสองเป็นโรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุและโรงพิมพ์คุรุสภาราชบพิธ เริ่มดำเนินการด้วยงเงินกู้ยืมจากแหล่งต่างๆ รวม 1 ล้านบาท และได้ทยอยชำระคืนจนหมดในปี พ.ศ.2511 องค์การค้าของคุรุสภาไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคือ การพิมพ์ตำราเรียน สื่อการเรียน การผลิตอุปกรณ์การศึกษา การค้าขาย และการบริการธุรกิจ  มีผู้จัดการองค์การค้าของคุรุสภาเป็นผู้บริหาร และต่อมาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจากผู้จัดการองค์การค้าของคุรุสภาเป็น "ผู้อำนวยการองค์การค้าของคุรุสภา"

ต่อมาพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ได้บัญญัติให้มีหน่วยงานนิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ 2 หน่วยงาน คือ คุรุสภา ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา และ สกสค. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา "องค์การค้าของคุรุสภา" จึงได้ถูกโอนย้ายไปขึ้นกับ สกสค. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น " องค์การค้าของ สกสค." (องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา) ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน


สำนักบริหารการตลาดและการขาย ดูแลรับผิดชอบร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทั้งหมด 9 สาขา ได้แก่ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชดำเนิน ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ลาดพร้าว ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ราชบพิธ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ สกสค.(คุรุสภาเดิม) ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ท้องฟ้าจำลอง ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์สนามกีฬาแห่งชาติ ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อิมพีเรียลเวิร์ดสำโรง ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์อ้อมน้อย นอกจากนี้ยังดูแลรับผิดชอบสถานีบริการน้ำมัน จังหวัดอุตรดิตถ์ และร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ที่เปิดดำเนินการในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

สำนักบริหารการตลาดและการขาย มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.วางแผน วิเคราะห์ วิจัย กลยุทธ์ นโยบาย และข้อมูลทางการตลาด
2.บริหารและจัดหาสินค้า
3.จัดจำหน่ายสินค้าทั้งค้าส่ง ค้าปลีก และเชื้อเพลิง
4.บริหารและจัดการสินค้าและคลังสินค้า
 

ฝ่ายอำนวยการสำนัก สำนักบริหารการตลาดและการขาย มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.ทำหน้าที่เลขานุการ ธุรการสำนัก
2.รวบรวมและประสานข้อมูลทางการค้า จัดทำแผนงาน และติดตามประเมินผล
3.ประชาสัมพันธ์งานขาย
4.วิเคราะห์ วิจัยธุรกิจ ขยายโครงการธุรกิจ

ฝ่ายส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.วางแผน นโยบาย กลยุทธ์ ทางการตลาด
2.วิเคราะห์ วิจัย ทางการตลาด
3.จัดทำข้อมูลสินค้าและส่งเสริมการขาย
4.พัฒนาบุคลากรทางการตลาด

ฝ่ายค้าส่ง สำนักบริหารการตลาดและการขาย มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1.จัดจำหน่ายสินค้าให้ร้านค้าทั่วประเทศ
2.จำหน่ายสินค้าให้หน่วยงานราชการ
3.ฝากขายสินค้าโครงการ
4.จัดทำข้อมูลลูกค้าส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 

ฝ่ายค้าปลีก สำนักบริหารการตลาดและการขาย มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.จัดจำหน่ายสินค้าที่ร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ทุกสาขา
2.บริหารการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิง
3.บริหารและจัดหาสินค้าโดยการรับฝากขาย
4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายโลจิสติกส์ สำนักบริหารการตลาดและการขาย มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1.บริหารจัดการสินค้าและคลังสินค้า
2.บริหารการกระจายสินค้า
 

ที่มาข้อมูล : ห้าทศวรรษแห่งการพัฒนาเพื่อการศึกษาของชาติ. องค์การค้าของคุรุสภา. โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 2543.
แผนที่องค์การค้าของ สกสค.
 

 
ดาวน์โหลดแผนที่องค์การค้าของ สกสค. คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแผนผังโรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว  คลิกที่นี่

โครงสร้างการบริหาร

 ดาวน์โหลดผังโครงสร้างการบริหาร คลิกที่นี!