ดาวน์โหลด


กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ แผนการสอนและไฟล์เสียงที่ท่านต้องการ


หนังสือเรียน 
หนังสือห้องสมุด 

            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดภาษาไทย Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดการ์ตูน 4 สี่ Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดมัธยม Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดประถม Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดอ้างอิง Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดสาส์นสมเด็จ Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดสภาวิจัย Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดความรู้ไทย Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดวัฒนธรรม Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดการ์ตูนเล่มเล็ก Update! 11 ก.ย. 60
            
  แบบพิมพ์

ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ Update! 23 ก.พ. 64 
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
โปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1-8 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 พัฒนาโดย อ.เอกลักษณ์ ทิมทอง
ตัวอย่างแบบพิมพ์ ปพ.1 โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการกรอกแบบพิมพ์ ปพ.1 ป.(ปรับปรุง 2555 แบบใช้กับคอมพิวเตอร์) Update! 12 มี.ค. 56
วิธีการกรอกแบบพิมพ์ ปพ.1 : บ (ปรับปรุง 2555 แบบใช้กับคอมพิวเตอร์) Update! 12 มี.ค. 56
วิธีการกรอกแบบพิมพ์ ปพ.1 : พ (ปรับปรุง 2555 แบบใช้กับคอมพิวเตอร์) Update! 12 มี.ค. 56
(หมายเหตุ สามารถใช้กับฉบับปรับปรุงปี 2551 ได้)

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (ใบสั่งซื้ออยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-514-4023-30 ต่อ 210)
            
            ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และภาพประกอบการสอนสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา Update! 17 มิ.ย. 64
            ใบสั่งซื้อรายการสินค้าตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น Update! 17 มิ.ย. 64
            ใบสั่งซื้อรายการสินค้าตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุุ่มวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย Update! 17 มิ.ย. 64
            ใบสั่งซื้อรายการสินค้าตามสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย Update! 17 มิ.ย. 64
            ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ผลิตโดย อค. Update! 17 มิ.ย. 64
            ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ผลิตโดย อค. Update! 17 มิ.ย. 64
            ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์ Update! 17 มิ.ย. 64
            ใบสั่งซื้อสื่อสารเคมี ที่ผลิตโดย อค. Update! 17 มิ.ย. 64
            ใบสั่งซื้ออุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ผลิตโดย อค. Update! 17 มิ.ย. 64
            แผ่นพับอุปกรณ์คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา Update! 17 มิ.ย. 64
            ใบสั่งซื้อชุดกิจกรรมSTEM (ภาคเรียนที่ 1) Update! 17 มิ.ย. 64
            ใบสั่งซื้อชุดกิจกรรมSTEM (ภาคเรียนที่ 2) Update! 17 มิ.ย. 64
 
  
เครื่องแบบนักเรียนและเสื้อกาวน์

เครื่องใช้นักเรียน
 
เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
 
 

ครุภัณฑ์ (ห้องวิทยาศาสตร์และห้องสมุด)
 

    สื่อการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (ใบสั่งซื้ออยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-514-4023-30 ต่อ 210)

               ใบสั่งซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับปฐมวัย Update! 17 มิ.ย. 64
               ใบสั่งซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น Update! 17 มิ.ย. 64

         

    แผนการสอนรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


         แผนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 
         แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 
         แผนการสอนพระพุทธศาสนา ป.1-ป.6
         แผนการสอนภาษาไทย ป.1-ป.6
         แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6
         แผนการสอนหน้าที่พลเมือง ป.1-ป.6
         แผนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ ป.1-ป.6 


   ไฟล์เสียงประกอบหนังสือเรียน

                ไฟล์เสียงหนังสือเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1-2 Update! 18 พ.ค. 63
                
ไฟล์เสียงหนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน ม.ต้น เล่ม 2 Update! 2 ต.ค. 63
                
ไฟล์เสียงหนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน ม.ต้น เล่ม 5 Update! 2 ก.ย. 63
                 
  

     ไฟล์เสียงประกอบหนังสือ Project: Play&Learn Teacher's Book.

                 ไฟล์เสียง Project: Play&Learn Teacher's Book ป.1  Update! 13 ส.ค. 63
                 
ไฟล์เสียง Project: Play&Learn Teacher's Book ป.2  Update! 13 ส.ค. 63
                 ไฟล์เสียง Project: Play&Learn Teacher's Book ป.3  Update! 13 ส.ค. 63 
                 ไฟล์เสียง Project: Play&Learn 
Teacher's Book ป.4  Update! 13 ส.ค. 63
                 ไฟล์เสียง Project: Play&Learn Teacher's Book ป.5  Update! 13 ส.ค. 63
                 ไฟล์เสียง Project: Play&Learn Teacher's Book ป.6  Update! 13 ส.ค. 63