ดาวน์โหลด

กรุณาคลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ แผนการสอนและไฟล์เสียงที่ท่านต้องการ


หนังสือเรียน 
หนังสือห้องสมุด 

            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดภาษาไทย Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดการ์ตูน 4 สี่ Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดมัธยม Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดประถม Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดอ้างอิง Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดสาส์นสมเด็จ Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดสภาวิจัย Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดความรู้ไทย Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดวัฒนธรรม Update! 4 มิ.ย. 61
            ใบสั่งซื้อหนังสือห้องสมุด ชุดการ์ตูนเล่มเล็ก Update! 11 ก.ย. 60
            
คู่มือครู
            
แบบพิมพ์
ซักซ้อมการกรอก ปพ.2 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ใบสั่งซื้อแบบพิมพ์ Update! 15 มิ.ย. 65
โปรแกรมพิมพ์ ปพ.1 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551
โปรแกรมพิมพ์เอกสาร ปพ.1-8 ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 พัฒนาโดย อ.เอกลักษณ์ ทิมทอง
ตัวอย่างแบบพิมพ์ ปพ.1 โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการกรอกแบบพิมพ์ ปพ.1 ป.(ปรับปรุง 2555 แบบใช้กับคอมพิวเตอร์) Update! 12 มี.ค. 56
วิธีการกรอกแบบพิมพ์ ปพ.1 : บ (ปรับปรุง 2555 แบบใช้กับคอมพิวเตอร์) Update! 12 มี.ค. 56
วิธีการกรอกแบบพิมพ์ ปพ.1 : พ (ปรับปรุง 2555 แบบใช้กับคอมพิวเตอร์) Update! 12 มี.ค. 56
(หมายเหตุ สามารถใช้กับฉบับปรับปรุงปี 2551 ได้)

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องเขียน (ใบสั่งซื้ออยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-514-4023-30 ต่อ 210)
            
            
Virtual School Muse
            
เครื่องแบบนักเรียนและเสื้อกาวน์

เครื่องใช้นักเรียน
 

ครุภัณฑ์ (ห้องวิทยาศาสตร์และห้องสมุด)
 

    สื่อการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (ใบสั่งซื้ออยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-514-4023-30 ต่อ 210)

               ใบสั่งซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับปฐมวัย Update! 17 มิ.ย. 64
               ใบสั่งซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น Update! 17 มิ.ย. 64

         

    แผนการสอนรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้


         แผนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 
         แผนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 
         แผนการสอนพระพุทธศาสนา ป.1-ป.6
         แผนการสอนภาษาไทย ป.1-ป.6
         แผนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6
         แผนการสอนหน้าที่พลเมือง ป.1-ป.6
         แผนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ ป.1-ป.6 


   ไฟล์เสียงประกอบหนังสือเรียน

                ไฟล์เสียงหนังสือเรียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เล่ม 1-2 Update! 18 พ.ค. 63
                
ไฟล์เสียงหนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน ม.ต้น เล่ม 2 Update! 2 ต.ค. 63
                
ไฟล์เสียงหนังสือเรียนสัมผัสภาษาจีน ม.ต้น เล่ม 5 Update! 2 ก.ย. 63
                 
  

     ไฟล์เสียงประกอบหนังสือ Project: Play&Learn Teacher's Book.

                 ไฟล์เสียง Project: Play&Learn Teacher's Book ป.1  Update! 13 ส.ค. 63
                 
ไฟล์เสียง Project: Play&Learn Teacher's Book ป.2  Update! 13 ส.ค. 63
                 ไฟล์เสียง Project: Play&Learn Teacher's Book ป.3  Update! 13 ส.ค. 63 
                 ไฟล์เสียง Project: Play&Learn 
Teacher's Book ป.4  Update! 13 ส.ค. 63
                 ไฟล์เสียง Project: Play&Learn Teacher's Book ป.5  Update! 13 ส.ค. 63
                 ไฟล์เสียง Project: Play&Learn Teacher's Book ป.6  Update! 13 ส.ค. 63