ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด

ฝ่ายค้าส่ง

เบอร์กลาง 0 2514 4023 – 30

โทรสาร 0 2530 2026 - 29

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

  คุณภกร  รงค์นพรัตน์

   ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขาย

   0 2514 4023 ต่อ 146

  คุณขวัญใจ  ประภาสะวัต

   หัวหน้าฝ่ายค้าส่ง

   0 2514 4023 ต่อ 277

  คุณธิติทัศน์ ธนัชนนท์เดชน์

   หัวหน้าส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง

   0 2514 4023 ต่อ 144

  คุณธัญชนก พรหมมณี

   หัวหน้ากลุ่มงานเอกสารค้าส่ง

   0 2514 4023 ต่อ 214, 215

  คุณพรพัชชลัยย์ ภู่อร่าม

   หัวหน้ากลุ่มงานเอกสารภูมิภาค (หน่วยงานราชการ)

   0 2514 4023 ต่อ 216

 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล, ภาคกลาง และตะวันออก
โทร. 0 2514 4023-30 ต่อ 284, 285 
โทรสาร
 0 2530 2028

ชื่อ

จังหวัดที่ดูแล

เบอร์มือถือ

  คุณวิโรจน์  นาพนัง

  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ระยอง       
  จันทบุรี ตราด ชลบุรี

06 1748 9977

  คุณชลธิชา  จิตระบือธรรม

  ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

08 9689 2230

  คุณปภาดา  สาริอาภรณ์

  ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

08 5832 4908

  คุณพรยุพา  งามจรัส

  กรุงเทพฯ อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี สิงห์บุรี ชัยนาท

09 2959 5606

  คุณสมบัติ  พิมพาภรณ์

  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์   นครปฐม

09 2672 0762

 

ภาคเหนือ

โทร. 0 2514 4023-30 ต่อ 288

โทรสาร 0 2530 2029

ชื่อ

จังหวัดที่ดูแล

โทรศัพท์มือถือ

  คุณธีระพันธ์  ตันยา

  นครสวรรค์ ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุโขทัย

08 1984 3635

  คุณกิตติ  ปานรักษา

  แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง กำแพงเพชร

08 9117 9506

  คุณอุดมลักษณ์  หีบจันตรี

  เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

08 1852 3404

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร. 0 2514 4023-30 ต่อ 272, 286   

โทรสาร 0 2530 2026

ชื่อ

จังหวัดที่ดูแล

โทรศัพท์มือถือ

  คุณกนกวรรณ  วรรณเกื้อ  

  นครราชสีมา กาฬสินธุ์ อุดรธานี

08 6627 2325

  คุณสุทธิดา  โอสถานนท์

  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ  

  อุบลราชธานี

08 9115 2501

  คุณอิสรีย์  ศรีสุวรรณ

  อำนาจเจริญ หนองคาย นครพยม

09 8879 1744

  คุณวรรณภา  บุญมั่น

  ชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย

08 8129 3453

  คุณปราณี  แก้วเกื้อ

  บุรีรัมย์ บึงกาฬ สกลนคร มุกดาหาร

08 0604 3643

 

ภาคใต้

โทร. 0 2514 4023-30 ต่อ 287 

โทรสาร 0 2530 2027

ชื่อ

จังหวัดที่ดูแล

โทรศัพท์มือถือ

  คุณสาวะรี  เศวตศิลป์

  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี

08 1742 7422

  คุณโอบภัทร์  ช้างชนะ

  พัทลุง  สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส

08 4704 7878

  คุณกฤตยชญ์  เลิศทรัพย์

  นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง

08 6391 9629

  คุณปาณิสรา  จารุจารีต

  ชุมพร  ระนอง

08 8246 7374