ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด

ฝ่ายค้าส่ง

เบอร์กลาง 0 2538 3033 , 0 2538 3029

ชื่อ

ตำแหน่ง

โทรศัพท์

  คุณภกร  รงค์นพรัตน์

  ผู้อำนวยการสำนักบริหารการตลาดและการขาย

0 2538 3033 ต่อ 533

  คุณขวัญใจ  ประภาสะวัต

  หัวหน้าฝ่ายค้าส่ง

0 2538 3033 ต่อ 539

  คุณธิติทัศน์ ธนัชนนท์เดชน์

  หัวหน้าส่วนการตลาดภูมิภาคและค้าส่ง

0 2538 3033 ต่อ 513

  คุณธัญชนก พรหมมณี

  หัวหน้ากลุ่มงานเอกสารค้าส่ง

0 2538 3033 ต่อ 515, 511

  คุณพรพัชชลัยย์ ภู่อร่าม

  หัวหน้ากลุ่มงานเอกสารภูมิภาค (หน่วยงานราชการ)

0 2538 3033 ต่อ 517

 

ภาคเหนือ

โทร. 0 2538 3033 ต่อ 521   โทรสาร 0 2530 2029

Email: North_suksapan@hotmail.com

ชื่อ

จังหวัดที่ดูแล

โทรศัพท์มือถือ

  คุณธีระพันธ์  ตันยา

  หัวหน้ากลุ่มงานขายภาคเหนือ
  
นครสวรรค์ ตาก พิจิตร

08 1984 3635

  คุณกิตติ  ปานรักษา

  เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร

08 9117 9506

  คุณอุดมลักษณ์  หีบจันตรี

  เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์

08 1852 3404

  คุณอำนาจ  วงศ์วัชเรนทร

  อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย

08 9 108 6133


กรุงเทพฯ  ภาคกลางและตะวันออก

โทร. 0 2538 3033 ต่อ 512, 513 โทรสาร 0 2530 2028
Email: Center.marketting@gmail.com

ชื่อ

จังหวัดที่ดูแล

โทรศัพท์มือถือ

  คุณสุดารัตน์  บุตรโท

  หัวหน้ากลุ่มงานขายภาคกลางและตะวันออก

   กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

08 1653 5549

  คุณวิโรจน์  นาพนัง

  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี

06 1748 9977

  คุณชลธิชา  จิตรระบือธรรม

  ลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว 

08 9689 2230

  คุณปภาดา  สาริอาภรณ์

  นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี

08 5832 4908

  คุณพรยุภา  อันประยูร

  อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี สิงห์บุรี ชัยนาท

09 2959 5606

  คุณสมบัติ  พิมพาภรณ์

  สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

09 2672 0762


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร. 0 2538 3033 ต่อ 516 โทรสาร 0 2530 2026

ชื่อ

จังหวัดที่ดูแล

โทรศัพท์มือถือ

  คุณกนกวรรณ  วรรณเกื้อ

  หัวหน้ากลุ่มงานขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  นครราชสีมา กาฬสินธุ์ อุดรธานี

 

08 6627 2325

  คุณสุทธิดา  โอสถานนท์

  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ ศรีสะเกษ   

   อุบลราชธานี

08 1881 1597

  คุณอิสรีย์  ศรีสุวรรณ

  อำนาจเจริญ หนองคาย นครพนม  

09 8879 1744

  คุณวรรณา  บุญมั่น

  ชัยภูมิ ขอนแก่น หนองบัวลำภู เลย

08 8129 3453

  คุณปราณี  แก้วเกื้อ

  บุรีรัมย์ บึงกาฬ สกลนคร มุกดาหาร

08 0604 3643

 

ภาคใต้

โทร. 0 2538 3033 ต่อ 518, 520 โทรสาร 0 2530 2027

ชื่อ

จังหวัดที่ดูแล

โทรศัพท์มือถือ

  คุณสาวะรี  เศวตศิลป์

  หัวหน้ากลุ่มงานขายภาคใต้  
  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี

08 1742 7422

  คุณโอบภัทร์  ช้างชนะ

  พัทลุง  สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส

08 4704 7878

  คุณกฤตยชญ์  เลิศทรัพย์

  นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ ตรัง

08 6391 9629

  คุณปาณิสรา  จารุจารีต

  ชุมพร ระนอง

08 8246 7374