ชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับประถม

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7009300002724
  • Availability: In Stock
  • ฿65,500.00บาท

ประกอบไปด้วย

สื่อประกอบการสอนชุดคิดวิเคราะห์พื้นฐาน M-Robot

2 รายการ

อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดคิดวิเคราะห์พื้นฐาน - ชุดหุ่นช่างพูด

1 รายการ

อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดคิดวิเคราะห์พื้นฐาน - ชุดหุ่น 6 ขา

1 รายการ

อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดคิดวิเคราะห์พื้นฐาน - Servo Pack

1 รายการ

อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดคิดวิเคราะห์พื้นฐาน - Light & Sound

1 รายการ

ชุดบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนรู้ระบบ IoT และระบบ AI

4 รายการ

โปรแกรมสื่อการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม (Coding)

2 รายการ

โปรแกรมสื่อการสอนคณิตศาสตร์ 2 ภาษา

2 รายการ

หมายเหตุ

1. มีคู่มือการสอน
2. มีแผนการสอนที่ตรงตามหลักสูตรตามระดับชั้น
3. ชุดคำสั่ง Coding
4. มีบทเรียนออนไลน์ที่สอดคล้องกับแผนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงทั้งปีการศึกษา
5. สามารถอบรมวิธีการใช้งานที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์
6. สามารถส่งสินค้าได้ภายใน 45 วัน

+++รายละเอียดเพิ่มเติม+++


Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good