โปรแกรมสื่อเรียนรู้การ Coding & AI

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7009300002694
  • Availability: In Stock
  • ฿6,500.00บาท

รายละเอียดสินค้า
เป็นโปรแกรมที่สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป
คุณสมบัติ
1. เมนูการใช้งานโปรแกรมสื่อเรียนรู้การ Coding & AI ประกอบไปด้วยเมนูหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
    1.1 คำอธิบายหลักสูตร ประกอบไปด้วยคำอธิบายหลักสูตร ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้
    1.2 เมนู แผนการสอนตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา
    1.3 เมนู สื่อวิดีโอการสอน ที่สอดคล้องกับแผนการสอน ไม่น้อยกว่า 30 คลิป ในระดับประถมศึกษา
    1.4 เมนู แบบทดสอบการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 20 แบบทดสอบที่สอดคล้องกับแผนการสอน
    1.5 เมนู แบบวัดผลประเมินผลผู้เรียน และการลงคะแนนผู้เรียน
2. เมนู ข้อมูลนักเรียน สำหรับเก็บประวัติข้อมูลผู้เรียน
3. เมนู ชุดคำสั่งเสริมสำหรับการ Coding ไม่น้อยกว่า 30 ชุด คำสั่ง
4. มีระบบ Log in และการกำหนดสิทธ์ิการเข้าใช้งานของแต่ละเมนู สำหรับผู้ใช้งาน โดยสามารถแยกระหว่างครูผู้สอน และนักเรียนได้
5. มีคู่มือการใช้งานของโปรแกรม (ภาษาไทย)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 02-514-4023-30 ต่อ 222-223


Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good