ระบบฝ่ายบริหารทั่วไป SET A (โปรแกรมจำนวน 20 ผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001109
  • Availability:In Stock
  • ฿20,000.00บาท

เป็นระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการทำงานด้านการจัดการงานทั่วไป เช่น งานอาคารสถานที่ งานประชาสัมพันธ์ งานกิจการนักเรียน งานทัศนศึกษา ตลอดจนสามารถรายงานและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1.      ข้อมูลเครือข่ายระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา

2.      การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

3.      งานธุรการ

4.      การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม

5.      การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

6.      การรับนักเรียน

7.      การทัศนศึกษา

8.      งานกิจการนักเรียน / สภานักเรียน

9.      การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

10.   การรายงานผลการปฏิบัติงาน

11.   ระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

12.   ระบบแจ้งประกาศข่าวสาร ซึ่งนักเรียนสามารถติดตามข่าวสารโรงเรียนได้

              13.    ระบบบันทึกข้อมูลเงินฝากออมทรัพย์ของนักเรียนเป็นรายคน

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good