ระบบฝ่ายวิชาการ SET A (โปรแกรมจำนวน 20 ผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001079
  • Availability:In Stock
  • ฿20,000.00บาท

ระบบที่ครอบคลุมการทำงานของงานวิชาการตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา ทั้งส่วนงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลตามโครงสร้างหลักสูตร ตลอดจนการออกเอกสารทางการศึกษา แบบ ปพ. 1 - ปพ. 7 สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของแต่ละเมนูได้ เพื่อให้คุณครูสามารถทำงานพร้อมกันได้

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1.      การบันทึกข้อมูลประวัติของนักเรียนรายบุคคล พร้อมข้อมูลภาพถ่าย ข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครอง ฯลฯ

2.      การวางแผนงานด้านวิชาการ / ปฏิทินการศึกษาของสถานศึกษา / ระบบวางแผนวิชาการ

3.      การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

4.      การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

5.      การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

6.      การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

7.      แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา / ภายนอก

8.      การนิเทศการศึกษา

9.      การแนะแนว

10.   การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

11.   การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

12.   การบันทึกผลการเรียนและออกเอกสารทางการศึกษา

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good