ระบบจัดตารางสอน SET A (โปรแกรมจำนวน 20 ผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001246
  • Availability:In Stock
  • ฿20,000.00บาท

เป็นระบบสำหรับการจัดทำตารางสอน สามารถกำหนดช่วงเวลา ในแต่ละคาบเรียน กำหนดจำนวนห้องเรียน รวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลรายวิชา กิจกรรม รายชื่อนักเรียนและรายชื่อคุณครูเพื่อ
ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และส่งออกมาได้ทั้งในรูปแบบ ตารางสอนของครูและตารางเรียนของนักเรียนได้

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. การแสดงรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนไวแลว

2. การตั้งค่าช่วงเวลาในการสอนในแต่ละรายวิชา

3. การจัดลงรายวิชาลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนดไวไดอย่างอิสระ

4. สามารถปรับปรุงแกไขตารางสอนไดตามความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน

              5. ระบบมีการดึงข้อมูลจากระบบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น รายวิชา ครูผู้สอน ชั้นเรียนที่ลงทะเบียนเรียน

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good