ระบบบริหารพัสดุและทรัพย์สินโรงเรียน SET C (โปรแกรมไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001796
  • Availability:In Stock
  • ฿60,000.00บาท

ระบบครอบคลุมการบริหารพัสดุได้ครบวงจรสามารถคุมเลขพัสดุได้อัตโนมัติ และคิดค่าเสื่อมราคาได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงการรับเข้าวัสดุ ครุภัณฑ์  รายงานทรัพย์สิน ที่จำหน่ายออกจากบัญชีเกณฑ์คงค้าง สามารถแสดงรายงานประวัติการซ่อมบำรุงทรัพย์สินต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1. สามารถตั้งค่าให้กับระบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น

- การตั้งชื่อบุคคลและผู้จำหน่าย

- ตั้งรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้งาน

- ตั้งรหัสวัสดุ ครุภัณฑ์

2. การทำเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง

- สามารถทำงานครอบคลุมการบริหารพัสดุได้ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนพัสดุการทำ
ชุดเอกสารจัดซื้อ จัดจ้างการทำเรื่องเบิกจ่ายพัสดุ การลงบัญชีวัสดุ การลงทะเบียนครุภัณฑ์ พร้อมการลงทะเบียนคุมทรัพย์สินให้อัตโนมัติ

- โปรแกรมสามารถส่งข้อมูลการจัดซื้อวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ไปลงบัญชีวัสดุ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้ทันทีโดยอัตโนมัติ เมื่อสั่งพิมพ์ชุดเอกสารจัดซื้อ

- บันทึกข้อมูลวันที่ ในใบตรวจรับ/ ใบเบิกที่ไม่ได้ระบุวันที่ตอนทำเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้างได้

- การเบิกจ่ายพัสดุสำหรับหน่วยงานที่ใช้ระบบพัสดุกลาง หรือการรับจ่ายพัสดุที่ไม่ได้ผ่านระบบจัดซื้อ

- สามารถทำการบันทึกข้อมูลการรับพัสดุเข้าพัสดุกลางและเบิกพัสดุจากพัสดุกลางได้

3. การควบคุมบำรุงรักษา

- สามารถลงบัญชีรับ-จ่ายวัสดุย้อนหลังเพิ่มเติม สามารถจัดเรียงรายการตามลำดับวันที่ และปรับยอดคงเหลือให้ใหม่ อัตโนมัติ

- ลงทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สินย้อนหลัง และสามารถจัดเรียงลำดับให้ใหม่ ตามปีงบประมาณ

- คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินทั้งหมดทุกรายการได้ในการสั่งการเพียงครั้งเดียว

4. การจำหน่ายพัสดุ และการพิมพ์รายงานต่าง ๆ

- สามารถบันทึกรายการพัสดุที่ชำรุดรอจำหน่าย หรือพัสดุที่ถูกจำหน่ายและพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

- สามารถรายงานทรัพย์สินที่ขึ้นบัญชีเกณฑ์คงค้าง/ไม่ขึ้นบัญชีเกณฑ์คงค้างและรายงานทรัพย์สิน ที่จำหน่ายออกจากบัญชีเกณฑ์คงค้าง

- สามารถแสดงรายงานประวัติการซ่อมบำรุงทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ 

- สามารถแสดงรายงานสรุปยอดการจัดซื้อของแต่ละหน่วยงานได้

- พิมพ์ทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนคุมทรัพย์สินออกทางเครื่องพิมพ์ได้

5. การสำรองข้อมูล และการนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้

- สามารถทำการสำรองข้อมูลการจัดซื้อ/จัดจ้าง และข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ในระบบได้

- สามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้ใหม่ได้โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาทำการบันทึกข้อมูล การจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือบันทึกข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ใหม่

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good