ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SET A (โปรแกรมจำนวน 20 ผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001116
  • Availability:In Stock
  • ฿20,000.00บาท

เป็นระบบที่สามารถจัดการข้อมูลสารสนเทศ ให้แล้วเสร็จในขั้นตอนเดียว เพียงแค่ป้อนข้อมูลดิบ
ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวนักเรียน ข้อสังเกตของครู โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ และคัดกรอง
กลุ่มนักเรียนให้ โดยอัตโนมัติทันที ด้วยหลักเกณฑ์ในการคัดกรอง อีกทั้งยังสามารถปรับระดับขนาดของตัวชี้วัดได้ตามเกณฑ์ของแต่ละโรงเรียน จึงทำให้ โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสูง มีความถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหา ในแต่ละพื้นที่

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

1.      หลักเกณฑ์ในการคัดกรองที่ครอบคลุมทุกด้าน สามารถปรับระดับขนาดของตัวชี้วัดได้ตามเกณฑ์ของแต่ละโรงเรียน จึงทำให้โปรแกรมมีความยืดหยุ่นสูง มีความถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่

2.      สามารถพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูล เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยสามารถจัดเก็บ สืบค้น ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนได้

3.      สามารถแสดงสารสนเทศในการบริหารงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมทั้งโรงเรียนได้ เพื่อความสะดวกและง่ายสำหรับผู้บริหารในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล หรือปรับปรุงพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและแนวโน้มของปัญหาในอนาคต

4.      ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการเรียนเพื่อทำการคัดกรองได้

5.      ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านครอบครัวและการคุ้มครองสภาพครอบครัว / ความสัมพันธ์ของครอบครัว / ผู้ปกครอง / รายได้ / อาหาร / สภาพที่พักได้

6.      การบันทึกข้อมูลความสามารถพิเศษของแต่ละคน

7.      การบันทึกข้อมูลความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และประเมินตนเอง (SDQ)

8.      แสดงข้อมูลการเข้าพบนักเรียน (Home Room) ของนักเรียนแต่ละชั้น

9.      การบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านพร้อมข้อมูลรูปภาพการเยี่ยมบ้าน

10.   สามารถทำการวิเคราะห์และคัดกรองกลุ่มนักเรียนได้โดยอัตโนมัติ โดยแยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาได้

11.   การจัดทำรายงานสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพรวมทั้งโรงเรียน

12.   บันทึกมาตรการส่งเสริมนักเรียนให้มีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น

13.   บันทึกกิจกรรมและการป้องกันแก้ไขปัญหาของโรงเรียน

14.   บันทึกการช่วยเหลือและส่งต่อข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

15.   สามารถสรุปผลการคัดกรองนักเรียนได้

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good