ระบบฝ่ายบุคลากร A (โปรแกรมจำนวน 20 ผู้ใช้งาน)

0 reviews Write a review
  • Product Code: 7012300001093
  • Availability:In Stock
  • ฿20,000.00บาท

เป็นระบบบันทึกข้อมูลของบุคลากรในทุกด้าน เช่น  ประวัติการทำงาน การพัฒนาตนเอง การเลื่อนวิทยฐานะ ประวัติเครื่องราชย์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ เพื่อวางแผนอัตรากำลังได้

คุณสมบัติพื้นฐาน ประกอบด้วย

          1. ประวัติข้อมูลพื้นฐาน

          2. ข้อมูลการวางแผนอัตรากำลัง

          3. ข้อมูลการลาทุกประเภท / การมาปฏิบัติงาน

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5. ทำเนียบบุคลากร

6. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ / รางวัลเกียรติยศ

7. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. ระบบข้อมูลประวัติความดีความชอบย้อนหลัง 5 ปี ของบุคลากรแต่ละคน

9. ระบบข้อมูลรายบุคคลที่สามารถเพิ่มเติมแก้ไข ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละคน ข้อมูลภาพถ่ายการศึกษา การอบรม ประวัติการดำรงตำแหน่ง เงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ วินัย วิทยฐานะ ผลงานวิชาการและข้อมูลครอบครัวได้ พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนหรือทำเนียบบุคลากร

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good